Специјални резерват природе "Сува планина"

Специјални резерват природе "Сува планина" стављен је под заштиту ради очувања геолошких, геоморфолошких, биолошких и естетских вредности; изузетног фаунистичког и флористичког диверзитета; великог броја врста међу којима има ендемичних, реликтних, строго заштићених и заштићених врста биљака и животиња. Ово типично планинско станиште одликује 406 врста лишајева, 1244 таксона флоре, 259 таксона ентомофауне, 12 врста ихтиофауне, 23 врста херпетофауне, 139 врста орнитофауне и 26 врста териофауне. Поред јединственог живог света на подручју Суве планине налазе се објекти геолошког наслеђа и културно-историјске вредности. Специјални резерват природе "Сува планина", укупне површине 18.116 ха 68 а 57 м2, налази се у средишту Балканског полуострва, у Источној Србији, у југозападном делу Карпатско-балканског планинског система и адиминстративно се простире на територији општина Нишка Бања, Гаџин Хан и Бела Паланка.

Подаци о ЗПД-у


Шумско газдинство
Врста заштићеног подручја
Датум доношења акта
Категорија
Општина
Површина (ха)
Први степен заштите
Други степен заштите
Трећи степен заштите
Ниш
Специјални резерват природе
19.10.2015.
прва
Нишка Бања, Гаџин Хан, Бела Паланка
18.116,68
848,20
2.194,54
15.073,99