Главне врсте шумског дрвећа

У укупној дрвној запремини којом газдује ЈП „Србијашуме“ преовладавају лишћарске у односу на четинарске врсте у односу 80% према 20%. Од лишћарских врста најзаступљеније су буква и храстови, док су од четинарских врста најзаступљеније смрча и јела и бели и црни бор.

1. Однос лишћара и четинара у укупној запремини

Лишћари Четинари Укупна запремина
108.153.332,4 m3 26.962.793,4 m3 135.116.125,8 m3
80% 20% 100%


 

2. Структура запремине по врстама дрвећа

Буква 82.247,544,6 m3 61%
Храстови 17,337,570,3 m3 13%
Остали тврди лишћари 6,975,099,1 m3 5%
Меки лишћари 1,593,118,4 m3 1%
Смрча и јела 14.332.760,6 m3 11%
Бели, црни бор и остали четинари 12,630,032,9 m3 9%
Укупно 135,116,125,8 m3 100%

 

3. Структура запреминског прираста по врстама дрвећа

Буква 1.814.189,2 m3 51%
Храстови 474.691,7 m3 13%
Остали тврди лишћари 204.886,3 m3 6%
Меки лишћари 59.618,7 m3 2%
Смрча и јела 424.124,8 m3 12%
Бели, црни бор и остали четинари 535.884,4 m3 15%
Укупно 3.523.532,2 m3 100%

*стање шумског фонда на дан 01.03.2023. године