Главне врсте шумског дрвећа

У укупној дрвној запремини којом газдује ЈП „Србијашуме“ преовладавају лишћарске у односу на четинарске врсте у односу 81% према 19%. Од лишћарских врста најзаступљеније су буква и храстови, док су од четинарских врста најзаступљеније смрча и јела и бели и црни бор.

1. Однос лишћара и четинара у укупној запремини

Лишћари Четинари Укупна запремина
105.374.187,0 m3 24.729.872,2 m3 130.104.059,2 m3
81% 19% 100%


 

2. Структура запремине по врстама дрвећа

Буква 80.736.388,1 m3 62%
Храстови 16.629.712,9 m3 13%
Остали тврди лишћари 5.956.536,9 m3 5%
Меки лишћари 2.051.549,1 m3 2%
Смрча и јела 13.164.602,3 m3 10%
Бели и црни бор 10.747.649,7 m3 8%
Остали четинари 817.620,2 m3 1%
Укупно 130.104.059,2 m3 100%

 

3. Структура запреминског прираста по врстама дрвећа

Буква 1.810.107,5 m3 52%
Храстови 467.247,0 m3 14%
Остали тврди лишћари 175.773,0 m3 5%
Меки лишћари 76.962,8 m3 2%
Смрча и јела 402.607,9 m3 12%
Бели и црни бор 484.954,4 m3 14%
Остали четинари 41.456,4 m3 1%
Укупно 3.459.109,0 m3 100%

*стање шумског фонда на дан 01.01.2019. године