Главне врсте шумског дрвећа

У укупној дрвној запремини којом газдује ЈП „Србијашуме“ преовладавају лишћарске у односу на четинарске врсте у односу 81% према 19%. Од лишћарских врста најзаступљеније су буква и храстови, док су од четинарских врста најзаступљеније смрча и јела и бели и црни бор.

1. Однос лишћара и четинара у укупној запремини

Лишћари Четинари Укупна запремина
105.863.321,4 m3 25.307.143,2 m3 131.170.464,4 m3
81% 19% 100%


 

2. Структура запремине по врстама дрвећа

Буква 80.747.990,4 m3 62%
Храстови 16.907.293,1 m3 13%
Остали тврди лишћари 6.107.555,9 m3 5%
Меки лишћари 2.100.482,0 m3 2%
Смрча и јела 13.445.906,6 m3 10%
Бели и црни бор 11.016.658,5 m3 8%
Остали четинари 844.578,1 m3 1%
Укупно 131.170.464,6 m3 100%

 

3. Структура запреминског прираста по врстама дрвећа

Буква 1.804.292,2 m3 52%
Храстови 473.168,6 m3 14%
Остали тврди лишћари 179.893,3 m3 5%
Меки лишћари 78.164,2 m3 2%
Смрча и јела 407.127,9 m3 12%
Бели и црни бор 488.237,5 m3 14%
Остали четинари 42.004,9 m3 1%
Укупно 3.472.888,6 m3 100%

*стање шумског фонда на дан 01.01.2019. године