Главне врсте шумског дрвећа

У укупној дрвној запремини којом газдује ЈП „Србијашуме“ преовладавају лишћарске у односу на четинарске врсте у односу 80% према 20%. Од лишћарских врста најзаступљеније су буква и храстови, док су од четинарских врста најзаступљеније смрча и јела и бели и црни бор.

1. Однос лишћара и четинара у укупној запремини

Лишћари Четинари Укупна запремина
107.963.023,3 m3 26.383.484,7 m3 134.346.508,0 m3
80% 20% 100%


 

2. Структура запремине по врстама дрвећа

Буква 82.074,497,5 m3 61%
Храстови 17,247,890,4 m3 13%
Остали тврди лишћари 6,436,272,7 m3 5%
Меки лишћари 2,204,362,7 m3 2%
Смрча и јела 13.963.797,0 m3 10%
Бели, црни бор и остали четинари 12,419,687,7 m3 9%
Укупно 134,346,508,0 m3 100%

 

3. Структура запреминског прираста по врстама дрвећа

Буква 1.826.869,3 m3 52%
Храстови 476.377,1 m3 14%
Остали тврди лишћари 188.872,4 m3 5%
Меки лишћари 79.685,2 m3 2%
Смрча и јела 417.912,0 m3 12%
Бели, црни бор и остали четинари 533.816,2 m3 15%
Укупно 3.523.532,2 m3 100%

*стање шумског фонда на дан 01.01.2022. године