Надзорни одбор

Надзорни одбор ЈП „Србијашуме“ има пет чланова.

Председник

Милош Срећковић, дипл. правник

Рођен је 6. јуна 1982. године у Крагујевцу. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду, смер Унутрашњи послови.

Војску је служио у Гарди војске Србије, а од 2009. се активно бави адвокатуром.

Три пута га је Народна скупштина Републике Србије бирала за стални састав Републичке изборне комисије у чијем саставу се и данас налази.

Влада Републике Србије га 2013. године именује за председника Управног одбора ЈП „Србијашуме“, након чега постаје председник Надзорног одбора предузећа, и ту функцију обавља и данас.

Живи и ради у Новом Саду. У сталном је радном односу у адвокатској канцеларији Срећковић.

 

Члан

Др Бранко Стајић, дипл. инж.шум.

Др Бранко Стајић је рођен 04.09.1968. године у Лозници. Основну и средњу школу (занимање – контролор за заштиту животне средине) завршио је у Малом Зворнику. Студије на Шумарском факултету у Београду завршио је 1994. год. Од 1996. године је запослен на Шумарском факултету у Београду. Данас је у звању ванредног професора.

Магистрирао је 2003. године, а докторирао 2011. године на Шумарском факултету  у Београду. Поверена му је настава на сва три нивоа студија на Шумарском факултету у Београду, на модулу Планирање газдовања шумама.

У току школске 1999-2000. године боравио је годину дана на специјализацији у  Freiburgu (S.R. Nemačka). У периоду од 01.02–01.03.2004.  и 01.02.–01.03.2005. године боравио је на специјалистичком усавршавању на Биотехничком факултету у Љубљани, одсек Шумарство и обновљиви шумски ресурси. Као стипендиста Аустријског савезног министарства за образовање, науку и културу боравио је месец дана (јун 2005. године) на БОКУ универзитету, на Институту (катедри) за раст шума у Бечу.

У октобру 2019. године одржао је позивно предавање на Мендел универзитету, на Факултету за шумарство и дрвну технологију у Брну, Чешка република, са темом “Forest growth and Silviculture – connectedness, significance and experiences from Serbia“.

Др Бранко Стајић је члан више секција у оквиру IUFRO – Интернационалне уније шумарских истраживачких организација и међународних удружења TreeRings Society и Asociation for Tree Ring Research.

Руководилац је Лабораторије за истраживање прираста и биомониторинг на Шумарском факултету у Београду. Тренутно је на позицији председника Савета Шумарског факултета и заменика шефа катедре Планирање газдовања шумама.

У периоду октобар 2012-фебруар 2014 био је Управник Центра за наставно-научне објекте Шумарског факултета Универзитета у Београду, под чијом ингеренцијом су две наставне базе, у Дебелом лугу (Мајданпек) и на Гочу.

Др Стајић је објавио више од 100 библиографских стручно-научних публикација. Један од аутора рукописа „Раст и производност шума – практикум“ и монографије “Шуме, дрвенасте врсте и стабла изузетних димензија на подручју Националног парка Ђердап“. Аутор је извештаја “Енергетски засади брзорастућих врста дрвећа у Србији: продукција биомасе, легислатива, тржиште и утицаји на животну средину – потенцијали и ограничења“, урађеног за потребе UNDP (Уједињених нација, Програма за развој) итд.

Био је члан тима истраживача у оквиру пројеката Министарства науке Републике Србије: “Производња дрвета за задовољење нарастајућих потреба тржишта-високе букове шуме“ (2002-2005), “Типови шума Ђердапа“ (2002-2005), “Унапређење производње дрвних сортимената у изданачким храстовим шумама“ (2005-2007), “Основне еколошке и структурно производне карактеристике типова шума Ђердапа и НП Тара“ (2005-2007), “Биоеколошке карактеристике шумских екосистема у националним парковима Копаоник и Тара у односу на принцип одрживог газдовања“ (2008 – 2011), “Технологија производње и садње наменског садног материјала у пошумљавању деградираних терена“ (2008-2011), “Истраживање климатских промена на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање“ (2011-), “Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије“ (2011-)

Такође, учествовао је као члан тима истраживача у оквиру пројеката Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (“Мултидисциплинарна истраживања актуелне градације губара“ (2005), „Продукционе основе газдовања састојинама букве у Републици Србији“ (2008-2009), “Продукционе основе газдовања састојинама храста китњака“ (2010-2011), “Продукционе основе газдовања састојинама храста китњака – фаза 2″ (2012-2013).

Био је руководилац тима истраживача следећих пројеката у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: “Израда модела раста храста китњака у циљу дефинисања мера за повећање нивоа продукције китњакових састојина“ (2012-2013), “Израда нормала за пребирне шуме и утврђивање нормалног стања за високе једнодобне састојине букве у Србији (израда таблица приноса и прираста)“ (2013-2015), “Програм активности за подршку реализацији пројекта Имплементација иновативног планирања газдовања шумама уз поштовање економских, еколошких и социјалних аспеката у Србији“ (2016/2017) и “Производно диференцирање станишта букве на бази моделовања висинског раста стабала (израда станишних индекса): Пилот подручје ГЈ Источна Борања“ (2018/2019).

Поред тога, као члан или руководилац тима, учествовао је у реализацији више пројеката у оквиру сарадње са привредом. Као члан тима учествовао је у пројектима: “Израда модела оптималног стања састојина храста китњака на подручју Националног парка „Ђердап“ (2001-2002), “Мониторинг деловања егзогених и ендогених фактора на раст и виталност стабала и шумских састојина у Националном парку Ђердап“, (2001-2002), Техноекономске анализа могућности коришћења дрвне биомасе са простора експлоатације површинских копова РБ Колубара у топлотне сврхе.“. Као руководилац, у оквиру сарадње са привредом реализовао је следеће пројекте: “Оптимална изграђеност састојина букве НП Ђердап“ (2017), “Постављање дугорочних сталних огледних површина за истраживање прираста у буковим шумама у функцији дознаке и постојећих сазнања узгајивача у ЈП Србијашуме- Фаза 1“ (2018) итд.

Учествовао је у више међунардних и билетаралних пројеката (Forest sector program – founded by Norwegian Ministry of foreign affars (2005-2006), Ensuring sustainability of forests and livelihoods through improved governance and control of illegal logging for economies in transition – World Bank and Savcor Indufor Oy (2005), FP6 Project: CForSEE: Multifunctional Management of Coppice Forests (2007-2008), The World Bank project: „Developing and Implementing National Action Plans to Improve Forest Governance and Control of Illegal Logging in ECA Countries“ (2008), билатерални пројекат “Monitoring strukture i rasta lužnjakovih sastojina na trajnim oglednim površinama u Slavoniji i Sremu  (2008-2010), ’’Wood Energy for Sustainable Rural Development – UNDP, FAO (2009-2011), Implementation of an innovative forest management planning considering economic, ecological and social aspects in Serbia  (2015-2017) итд.

Радио је као Национални консултант за Светску банку и FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).

Ожењен је и отац двоје деце.

 

Члан

Маријана Јовановић Лазић, дипл. инж. шум.

Рођена је 5. марта 1982.године у Крушевцу. Завршила је гимназију у Крушевцу, друштвено-језички смер.  Дипломирала је на Шумарском факултету у Београду – Одсек за шумарство.

Стекла је радно искуство у ЈП „Србијашуме“, ШГ „Расина“, „БГМ ТИМ“ Александровац, на пословима гајења шума.

Сарађивала је са Еколошким покретом „Бела Бреза“ из Крушевца и Фабриком воде у Мајдеву – ЈКП „Водовод-Крушевац“ на тему „Хидрографске одлике слива реке Расине и квалитет воде“.

 

Члан

Мехо Омеровић, дипл. политиколог
Рођен је 1959. године, у Горажду – Босна и Херцеговина. Дипломирао је 1983. године и стекао звање дипломираног политиколога. Од 1985. до 1990. године ради у Председништву ЦК СКЈ, а од 1990. до 1992. у Грмечу. Од 1992. до 1993. године је запослен у БМС Холдингу, од 1993. до 2001. у Металс трејду, а од 2001. године до данас запослен је у Народној скупштини Републике Србије. Од 2000. до 2006. године је на функцији председника ЈКП Паркинг сервис, а од 2002. до 2004. године био је члан УО Југословенског речног бродарства. Као одборник у Скупштини Града Београда је радио од 2000. до 2004. године, а од 2001. године до данас је на фунцији у Народној скупштини Републике Србије. Као председник Одбора Скупштине Србије за међународне односе радио је од 2000. до 2003. године, а као председник Одбора Скупштине Србије за рад, борачка и социјална питања од 2006. до 2012. године. Од 2008. године до 2012. био је члан Одбора Скупштине Србије за одбрану и безбедност, а од 2008. до данас је члан сталне делегације Скупштине Србије у Парламентарној скупштини ОЕБС. Од 2010. је члан Парламентарног форума држава западног Балкана за надзор над службама безбедности и председник Парламентарне групе пријатеља са Индонезијом. Од 2011. године је члан геј стрејт алијансе и Парламентарне комисије за контролу извршења кривичних санкција. Од 2012. године је члан Комисије Владе Републике Србије за рехабилитационо обештећење, члан Одбора Скупштине Србије за контролу служби безбедности и председник Комисије Скупштине за људска и мањинска права и равноправност полова. Од 2013. године је на функцији председника УО ЈП „Пошта Србија“ и члан НО ЈП „Завод за уџбенике“. Од 2015. године је члан НО ЈП „Србијашуме“. Један је од оснивача Социјалдемократије 1997. године. Био је у Организационом тиму од формирања Савеза за промене, после ДОС. Члан је Председништва Социјалдемократије. Од 2006. године је члан, а од 2007. потпредседник Санџачке демократске партије. Од 2009. године је члан Председништва Социјалдемократске партије Србије.

 

Члан

Тихомир Мурић, спец. инж. шум.

Рођен 21. октобра 1967. године  у  Ужицу. Дипломирао је на Шумарском факултету Универзитета у Београду, одсек прераде дрвета.

Основну и Средњу грађевинску школу завршио у Ужицу.

На Шумарском факултету Универзитета у Београду, завршио је специјалистичке студије из области маркетинга и трговине дрветом.

Од 15. јануара 1999. године запослен у ЈП „Србијашуме“.

Од 2002. до 2004. године обављао послове референта за комерцијалне послове у ШГ „Банат“ Панчево, ЈП „Војводинашуме“.

Од 2004. до 2008 обављао послове руководиоца Одељења за комерцијалне послове при Сектору за комерцијалне послове ЈП „Србијашуме“.

Од 2008. до априла 20’18. обављао послове Извршног директора Сектора за комерцијалне и маркетинг послове ЈП „Србијашуме“.

Од априла 2018. до децембра 2018. обављао послове Саветника директора ЈП „Србијашуме“.

Од децембра 2018. до децембра 2020. обављао послове помоћника директора ЈП „Србијашуме“.

Од 2006. до 2008. члан Скупштине АД „Нови храст“ Моровић.

Од 2008. до 2014. члан УО ЈП „Србијашуме“.

Од маја 2018. члан Надзорног одбора ЈП „Србијашуме“.

Ожењен је и отац двоје деце.