Заштита шума

Заштита шума обухвата систем мера и активности које се спроводе ради спречавања, сузбијања и отклањања последица штетног дејства биљних болести, инсеката, глодара, дивљачи, стоке, човека, пожара, других елементарних непогода, као и других биотичких и абиотичких чинилаца.

У оквиру заштите шума ЈП „Србијашуме“ континуирано ради на примени и усавршавању метода превентивне и репресивне заштите. С обзиром на све интензивније утицаје различитих фактора, а пре свега негативних утицај климатских промена на стање шумских екосистема, превентивна заштита спровођењем различитих мера представља један од приоритетних стратешких циљева ЈП „Србијашуме“.

Едукацијама и стално стручно усавршавање запослених на пословима заштите шума, путем радионица и семинарима, такође представља веома важан сегмент који се спроводити у сарадњи са надлежним научним и образовним институцијама.

Заштита шума од биљних болести и штеточина

Стални мониторинг здравственог стања шума захтева примену и усавршавање метода праћења и контроле присуства економских важних штеточина у шумама у сарадњи са носиоцима Извештајно дијагнозно – прогнозне службе у области заштите шума. Заштита шумских екосистема спроводи се применом метода интегралне заштите шума.

Заштитa шума од биљних болести и штеточина, а након утврђивања присуства штетних организама и болести врши се применом различитих репресивних мера.

У четинарским шумама се врши контрола бројности и сузбијања поткорњака постављањем феромонских клопки и ловних стабала, док се у састојинама смрче, јеле и борова спроводе мере заштите против гљиве трулежнице Heterobasidion annosum.

У лишћарским шумама редовно се прати здравствено стање шума, утврђује се присуство раних храстових дефолијатора, врше се редовни преглед шума у циљу праћења бројности губаревих легала методом огледних површина (сталних и привремених), као и маршутним методом. У тополовим засадима се спроводи заштита против гљиве Dotichiza populea, као и заштита засада против велике тополине буба листаре (Melasoma populi) и малог тополиног стаклокрилца (Parenthrene tabaniformis Rott.), док се у састојинама храстова спроведе мере заштите против пепелнице (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl) и др.