Шумски путеви и влаке

Шумски путеви представљају услов за рационално, економично и интегрално газдовање шумама. Они служе за транспорт дрвних сортимента и осталих производа шуме, као и за извођење биолошких мера и мера заштите у шуми против пожара. Осим за потребе шумарства користе се и за одвијање јавног саобраћаја, тј. за задовољавање потреба целокупне привреде и становништва у руралним подручјима. Њихова изградња утиче привредни и културни развој насеља у брдско-планинским регионима, што омогућава њихов рурални развој.

Шумски путеви су основна средства Предузећа и улагање у њихову изградњу има карактер инвести­ција. Дугорочни стратешки циљ Предузећа у области инвестирања у шумске путеве кроз делатност њихове изградње је достизање оптималне отворености шума у свим деловима Предузећа, уз правилно и економично распоређивање путних праваца у простору, у смислу употребљивости шумских путева за обављање послова газдовања шумама.

Приоритети Предузећа у овој области су:

  1. израда јединственог катастра (евиденције) шумских путева – преглед положаја шумских путева у простору, од­носно, отвореност комплекса државних шума и шумских земљишта и њихова повезаност са мрежом јавних путева;
  2. повећање инвестиционих улагања у шумске путеве, које је у складу са планираним обимом повећања послова газдовања шумама на годишњем нивоу;
  3. повећање улагања у одржавање шумских путева – одржавање и санацију уобичајених годишњих оштећења услед дејства атмосферилија и интензивног саобраћаја.

За обављање послова привлачења дрвета у оквиру технолошког процеса коришћења шума неопходне су шумске влаке. Изградња шум­ских влака у смислу градње нових и одржавања постојећих шумских влака представља директан трошак производње Предузећа.