Шумски фонд

Србија се сматра средње шумовитом земљом. Према Националној инвентури шума Републике Србије из 2009. године укупна површина шума у Србији износи 2.252.400 ha, што је 29,1% од укупне површине територије Србије. Од тога у државном власништву је 1.194.000 ha или 53%, а у приватном власништву 1.058.400 hа или 47%.

Шумовитост Србије (29,1%) је блиска светској која износи 30%, а знатно је нижа од европске која достиже 46%. Шумовитост у Србији је приближна са шумовитошћу Румуније (28,0%), Шпаније (28,8%), Француске и Грчке (27,9%). Увећање шумовитости у односу на референтну 1979. годину износи 5,2%, што је свакако имало позитиван утицај на стање и квалитет животне средине у целини. Површина шума у Србији односу на број становника износи 0,3 ha по становнику.

ЈП „Србијашуме“ газдује државним шумама и шумским земљиштем на укупној површини 897.118,20 hа (стање шумског фонда на дан 01.03.2023. године) и обавља стручно – саветодaвне послове у шумама сопственика на површини 1.197.500 hа, која обухвата око 3,5 милиона катастарских парцела и око 1.000.000 власника.

Подаци о шумском фонду за ЈП „Србијашуме“

1. Површина државних шума којом газдује ЈП „Србијашуме“

Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) Необрасло земљиште (ha) Укупно (ha)
775.772,82 121.345,28 897.118,20
86% 14% 100%

 

2. Структура површине под шумом – обрасле површине

Високе природне шуме 299.281,17 ha 39%
Високе вештачки подигнуте шуме 96.243,88 ha 12%
Изданачке шуме 270.199,31 ha 35%
Шикаре 44.528,67 ha 6%
Шибљаци 65.519,79 ha 8%
Укупно: 775.772,82 ha 100%

 

3. Запремина државних шума којом газдује ЈП „Србијашуме“

Високе природне шуме 79.880.368,9 m3 266,9 m3/ha 59%
Високе вештачки подигнуте шуме 16.195.065,1 m3 168,3 m3/ha 12%
Изданачке шуме 39.040.006,1 m3 144,5 m3/ha 29%
Шикаре 685,7 m3 0,0 m3/ha 0%
Укупно: 135.116.125,8 m3 174,2 m3/ha 100%

 

4. Запремински прираст у државним шумама којим газдује ЈП „Србијашуме“

Високе природне шуме 1.745.666,5 m3 5,8 m3/ha 50%
Високе вештачки подигнуте шуме 702.835,7 m3 7,3 m3/ha 20%
Изданачке шуме 1.064.880,8 m3 3,9 m3/ha 30%
Шикаре 11,9 m3 0,0 m3/ha 0%
Укупно: 3,513,394.9 m3 4,5 m3/ha 100%

*стање шумског фонда на дан 01.03.2023. године