Шумски фонд

Србија се сматра средње шумовитом земљом. Према Националној инвентури шума Републике Србије из 2009. године укупна површина шума у Србији износи 2.252.400 ha, што је 29,1% од укупне површине територије Србије. Од тога у државном власништву је 1.194.000 ha или 53%, а у приватном власништву 1.058.400 hа или 47%.

Шумовитост Србије (29,1%) је блиска светској која износи 30%, а знатно је нижа од европске која достиже 46%. Шумовитост у Србији је приближна са шумовитошћу Румуније (28,0%), Шпаније (28,8%), Француске и Грчке (27,9%). Увећање шумовитости у односу на референтну 1979. годину износи 5,2%, што је свакако имало позитиван утицај на стање и квалитет животне средине у целини. Површина шума у Србији односу на број становника износи 0,3 ha по становнику.

ЈП „Србијашуме“ газдује државним шумама и шумским земљиштем на укупној површини 893.203,50 hа (стање шумског фонда на дан 01.01.2021. године) и обавља стручно – саветодaвне послове у шумама сопственика на површини 1.223.627 hа, која обухвата око 3,5 милиона катастарских парцела и око 1.000.000 власника.

Подаци о шумском фонду за ЈП „Србијашуме“

1. Површина државних шума којом газдује ЈП „Србијашуме“

Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) Необрасло земљиште (ha) Укупно (ha)
772.148,93 121.054,57 893.203,50
86% 14% 100%

 

2. Структура површине под шумом – обрасле површине

Високе природне шуме 299.023,96 ha 39%
Високе вештачки подигнуте шуме 97.838,65 ha 13%
Изданачке шуме 265.130,20 ha 34%
Лисник 2,65 ha 0%
Шикаре 42.285,02 ha 5%
Шибљаци 67.871,10 ha 9%
Укупно: 770.138,44 ha 100%

 

3. Запремина државних шума којом газдује ЈП „Србијашуме“

Високе природне шуме 79.037.011,7 m3 264,3 m3/ha 61%
Високе вештачки подигнуте шуме 15.599.978,0 m3 159,4 m3/ha 11%
Изданачке шуме 38.134.114,3 m3 143,8 m3/ha 28%
Лисник 604,3 m3 0,0 m3/ha 0%
Шикаре 275,2 m3 0,0 m3/ha 0%
Шибљаци
Укупно: 132.771.379,2 m3 172,0 m3/ha 100%

 

4. Запремински прираст у државним шумама којим газдује ЈП „Србијашуме“

Високе природне шуме 1.738.459,0 m3 5,8 m3/ha 50%
Високе вештачки подигнуте шуме 700.142,8 m3 7,2 m3/ha 20%
Изданачке шуме 1.058.502,5 m3 4,0 m3/ha 30%
Лисник 15,6 m3 5,9 m3/ha 0%
Шикаре 3,2 m3 0,0 m3/ha 0%
Шибљаци
Укупно: 3.497.107,5 m3 4,5 m3/ha 100%

*стање шумског фонда на дан 01.01.2021. године