Шумски фонд

Србија се сматра средње шумовитом земљом. Према Националној инвентури шума Републике Србије из 2009. године укупна површина шума у Србији износи 2.252.400 ha, што је 29,1% од укупне површине територије Србије. Од тога у државном власништву је 1.194.000 ha или 53%, а у приватном власништву 1.058.400 hа или 47%.

Шумовитост Србије (29,1%) је блиска светској која износи 30%, а знатно је нижа од европске која достиже 46%. Шумовитост у Србији је приближна са шумовитошћу Румуније (28,0%), Шпаније (28,8%), Француске и Грчке (27,9%). Увећање шумовитости у односу на референтну 1979. годину износи 5,2%, што је свакако имало позитиван утицај на стање и квалитет животне средине у целини. Површина шума у Србији односу на број становника износи 0,3 ha по становнику.

ЈП „Србијашуме“ газдује државним шумама и шумским земљиштем на укупној површини 895.338,29 hа (стање шумског фонда на дан 01.01.2022. године) и обавља стручно – саветодaвне послове у шумама сопственика на површини 1.197.500 hа, која обухвата око 3,5 милиона катастарских парцела и око 1.000.000 власника.

Подаци о шумском фонду за ЈП „Србијашуме“

1. Површина државних шума којом газдује ЈП „Србијашуме“

Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) Необрасло земљиште (ha) Укупно (ha)
774.418,12 120.920,17 895.338,29
86% 14% 100%

 

2. Структура површине под шумом – обрасле површине

Високе природне шуме 299.840,34 ha 39%
Високе вештачки подигнуте шуме 97.520,56 ha 12%
Изданачке шуме 267.109,39 ha 34%
Шикаре 42.783,68 ha 6%
Шибљаци 67.164,15 ha 9%
Укупно: 774.418,12 ha 100%

 

3. Запремина државних шума којом газдује ЈП „Србијашуме“

Високе природне шуме 79.710.360,5 m3 265,8 m3/ha 59%
Високе вештачки подигнуте шуме 16.136.733,8 m3 165,5 m3/ha 12%
Изданачке шуме 38.499.138,5 m3 144,1 m3/ha 29%
Шикаре 275,2 m3 0,0 m3/ha 0%
Укупно: 134.346.508,0 m3 173,5 m3/ha 100%

 

4. Запремински прираст у државним шумама којим газдује ЈП „Србијашуме“

Високе природне шуме 1.753.321,0 m3 5,8 m3/ha 50%
Високе вештачки подигнуте шуме 707.552,0 m3 7,3 m3/ha 20%
Изданачке шуме 1.062.656,0 m3 4,0 m3/ha 30%
Шикаре 3,2 m3 0,0 m3/ha 0%
Укупно: 3,523,532.2 m3 4,5 m3/ha 100%

*стање шумског фонда на дан 01.01.2022. године