Шумски фонд

Србија се сматра средње шумовитом земљом. Према Националној инвентури шума Републике Србије из 2009. године укупна површина шума у Србији износи 2.252.400 ha, што је 29,1% од укупне површине територије Србије. Од тога у државном власништву је 1.194.000 ha или 53%, а у приватном власништву 1.058.400 hа или 47%.

Шумовитост Србије (29,1%) је блиска светској која износи 30%, а знатно је нижа од европске која достиже 46%. Шумовитост у Србији је приближна са шумовитошћу Румуније (28,0%), Шпаније (28,8%), Француске и Грчке (27,9%). Увећање шумовитости у односу на референтну 1979. годину износи 5,2%, што је свакако имало позитиван утицај на стање и квалитет животне средине у целини. Површина шума у Србији односу на број становника износи 0,3 ha по становнику.

ЈП „Србијашуме“ газдује државним шумама и шумским земљиштем на укупној површини 890.654,78 hа (стање шумског фонда на дан 01.01.2019. године) и обавља стручно – саветодaвне послове у шумама сопственика на површини 1.223.622 hа, која обухвата око 3,5 милиона катастарских парцела и око 1.000.000 власника.

Подаци о шумском фонду за ЈП „Србијашуме“

1. Површина државних шума којом газдује ЈП „Србијашуме“

Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) Необрасло земљиште (ha) Укупно (ha)
767.850,96 122.803,82 890.654,78
86% 14% 100%

 

2. Структура површине под шумом – обрасле површине

Високе природне шуме 299.478,37 ha 39%
Високе вештачки подигнуте шуме 100.608,03 ha 13%
Изданачке шуме 258.915,26 ha 34%
Лисник 2,65 ha 0%
Шикаре 41.951,04 ha 5%
Шибљаци 67.099,98 ha 9%
Укупно: 768.055,33 ha 100%

 

3. Запремина државних шума којом газдује ЈП „Србијашуме“

Високе природне шуме 78.873.712,5 m3 263,4 m3/ha 61%
Високе вештачки подигнуте шуме 14.674.327,8 m3 145,9 m3/ha 11%
Изданачке шуме 36.554.863,0 m3 233,8 m3/ha 28%
Лисник 604,3 m3 141,2 m3/ha 0%
Шикаре 551,6 m3 228,0 m3/ha 0%
Шибљаци
Укупно: 130.104.059,2 m3 169,4 m3/ha 100%

 

4. Запремински прираст у државним шумама којим газдује ЈП „Србијашуме“

Високе природне шуме 1.746.522,7 m3 5,8 m3/ha 50%
Високе вештачки подигнуте шуме 683.344,7 m3 6,8 m3/ha 20%
Изданачке шуме 1.029.220,0 m3 4,0 m3/ha 30%
Лисник 15,6 m3 5,9 m3/ha 0%
Шикаре 6,0 m3 0,0 m3/ha 0%
Шибљаци
Укупно: 3.459.109,0 m3 4,5 m3/ha 100%

*стање шумског фонда на дан 01.01.2019. године