Управљање рибарским подручјима

Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда уређује се управљање рибљим фондом у риболовним водама кроз заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда, као добра од општег интереса у државној својини.

ЈП „Србијашуме“ уступљена су на коришћење следећа рибарска подручја: „Београд“, „Дунав“ и „Млава“.

По основу старатељства над заштићеним подручјима ЈП „Србијашуме“ је корисник следећих рибарских подручја: „Јелашничка клисура“, „Сићевачка клисура“, „Лептерија-Сокоград“, „Лазарев кањон“, „Голија“, „Стара планина“, „Јерма“, „Златибор“ и „Радан“.

Управљање рибљим фондом у ЈП „Србијашуме“ врши се у складу са принципом одрживог коришћења, које доприноси очувању диверзитета ихтиофауне и еколошког интегритета водених екосистема преко реализације Програма управљања рибарским подручјем и Годишњег програма управљања рибарским подручјем.

Програмима су дефинисане мере које је корисник обавезан да реализује у циљу што одговорније заштите и одрживог коришћења рибљег фонда.

Стратешки циљеви управљања рибарским подручјима су:

  1. Одрживо коришћење рибљег фонда кроз примену мера заштите којима се обезбеђује иста структура и стопа његовог коришћења у дужем временском периоду;
  2. Унапређење риболова кроз побољшано газдовање рибљим ресурсима ради развоја и промовисања риболовног туризма (на рибарским подручјима и у оквиру заштићених подручја);
  3. Одрживо коришћење рибљег фонда у оквиру заштићених подручја;
  4. Производња и понуда аутохтоних врста рибље млађи на економским принципима у условима који у највећој могућој мери одговарају условима у рекама као природним стаништима стављањем репроцентра у функцију кроз примену нових технолошких поступака у сарадњи са научно-стручним институцијама.