Штете од абиотичких фактора

Штете од абиотичких фактора најчешће се јављају у виду прелома и извала које настају услед дејства снега, ветра и леда. Ове појаве изазивају велике штете у шумама са значајнијим поремећајем текућих планова производње.

Поред тога, штете на шумским екосистемима могу настати и од других абиотичких фактора, као што су град и поплаве. Ове штете се најчешће јављају у расадницима и млађим шумским културама углавном на мањим површинама.

Када су у питању штете од абиотичких фактора посебно је важно истаћи да се Предузеће крајем новембра и почетком децембра 2014. године суочило са великим штетама које проузроковао ледини талас који је захватио подручје целе Источне Србије проузрокујући појаву ледолома, ледоизвала и снеголома. Ледена киша и прехлађена магла у додиру са дрвећем је стварала огромне количине леда на гранима и стаблима. Под теретом огромне количине леда ломиле су се гране, круне, дебла или је дошло до изваљивања целих стабала. Министар пољопривреде и заштите животне средине је 18. марта 2015. године, на основу члана 45. Закона о шумама, донео Наредбу о мерама заштите и санације шума оштећених ледоломима и ледоизвалама број 110-00-27/2015-09, те је у складу са том Наредбом, ради заштите и санације оштећених шума сачињен Акциони план санације. Овим документом дат је правни основ за спровођење мера, које нису предвиђене важећим основама газдовања шумама.

Акциони план санације за шуме оштећене од ледолома и ледоизвала са изменама и допунама можете погледати у прилогу: