Заштита животне средине

Шуме имају непроцењив значај за очување животне средине. Оне штите животну средину од загађивања и у извесном смислу су, њихов творац, заштитник и стабилизатор. Већа шумовитост даје бољи квалитет ваздуха, јер шума само на једном хектару произведе око 800 тона кисеоника годишње.

Осим тога, шуме су важан фактор стабилности климатских елемената и појава у природи. Шума јонизује ваздух и пречишћава га од прашине. За годину дана један хектар четинарске шуме филтрира 30 до 35 тона прашине, а на хектару лишћарске шуме се за годину дана филтрира 50 до 76 тона прашине.

Од шума зависе и други егзистенцијални природни ресурси, као што је вода. Шуме утичу на количину и распоред падавина, проток воде у природи, формирање изворишта, квалитет и количину воде. Само један хектар букове шуме задржи око 500 тона воде.

Заштита животне средине подразумева утврђивање свих негативних утицаја који доводе до промена, са циљем спречавања деградације, загађивања, уништавања, као и прекомерног трошења сировина. То захтева предузимање низа законских, техничких и технолошких мера које на најбољи начин могу да спрече узроке, ублаже или отклоне последице у животној средини. Приоритети у заштити животне средине су дугорочно управљање природним ресурсима, земљиштем, водом, пределима, са интегралним приступом у борби против загађивања и превенцији стварања отпада, редукцији потрошње енергије нарочито из необновљивих извора, унапређење управљања и развој ефикасних и чистих начина транспорта и производње.

Основни принцип на коме се заснива спровођење политике заштите животне средине је принцип предострожности и превенције. Наиме, свака активност мора бити планирана и спроведена на начин да проузрокује најмању могућу промену у животној средини и да представља најмањи ризик по здравље људи и животиња, смањи оптерећење простора и потрошњу сировина и енергије.

Заштита животне средине је саставни део стратегије ефикасног пословања Јавног предузећа „Србијашуме“. Политика заштите животне средине спроводи се управљањем природним ресурсима на принципима одрживог развоја. Све активности које се односе на заштиту животне средине спроводе се уз поштовање законски дефинисаних процедура, примену превентивних мера, увођење иновативних приступа и подизање еколошке свести на нивоу планирања, пројектовања, као и током извођења радова у шумарству. Ове активности реализују се кроз средњорочне и годишње планове у складу са пословном политиком Предузећа и Стратегијом заштите животне средине.