Мисија и визија

Мисија Предузећа

Јавно предузеће „Србијашуме“ у организационом и пословном погледу остварује двоструку функцију:

 • јавну мисију која се огледа у обавези гајења, заштите и унапређења стања државних шума, као и свих општекорисних функција шума одрживим газдовањем шумама, које су му Законом о шумама поверене на управљање и коришћење;
 • привредну функцију која се односи на обавезу Предузећа да оствари позитиван финансијски резултат и својим пословањем обезбеди услове за остваривање задатка јавне мисије.

Мисија Предузећа обухвата следеће делатности:

 • заштиту и развој шумских екосистема;
 • унапређење општекорисних функција шума;
 • управљање заштићеним природним добрима;
 • пружање стручне помоћи за унапређење стања шума сопственика;
 • очување и унапређење фауне шумских екосистема;
 • заштиту и узгој дивљачи;
 • одрживо коришћење рибљег фонда;
 • подизање нових шума на државном земљишту и пружање стручне помоћи за пошумљавање приватног земљишта;
 • заштиту шума од биљних болести, штеточина, пожара и противправног присвајања и коришћења;
 • праћење глобалног процеса сушења шума у оквиру постојећих обавеза према Европској унији;
 • инфраструктурне радове – изградња и одржавање шумских саобраћајница у функцији подизања нових шума и њихове заштите и
 • развој и унапређење руралних подручја.

Визија Предузећа

Јавно предузеће ,,Србијашуме“ се развија у правцу профитабилне и респектабилне компаније за управљање ресурсима шумских подручја, које своје пословање базира на принципима одрживог газдовања.

Јавно предузеће ,,Србијашуме“ у свом пословању тежи ка испуњавању свих захтева који проистичу из чињенице да су ресурси шумских подручја условно обновљив природни ресурс и добро од општег друштвеног интереса, којим се мора газдовати уз уважавање принципа трајности и одрживог газдовања, уз очување и унапређење свих општекорисних функција.