РП „Голија“

Границе рибарског подручја „Голија” налазе се у границама Парка природе „Голија”. Подручје Голије одликује рефугијални карактер станишта што је омогућило опстанак терцијалне флоре. Голија заједно са планином Таром представља рефугијум терцијалне флоре у Србији и значајна је као центар генетске, специјске и екосистемске разноврсности на Балкану и у Европи.

У границама рибарског подручја Парк природе „Голија“ налази се део реке Студенице са притокама (нпр. Брадуљичка река, Средња река, Самоковска река, Глибовац, Брезовик, Црна река, Дајићка река, Белошевац, Јастребовац, Брусничка река, Баревњачки поток, Борковачки поток, Бревина), Моравица са притокама (Вуковића поток, Пландиште, Лучевац, Пакашница, Кукавички поток, Голијска река, Сапатница), Брвеница са притокама (Крушевичка река, Градачка река, Раковац, Јаблановичка река), део Људске реке с притокама (Жоички поток, Ваљалица, Муховска река, Равногорски поток, Кошковски поток), горњи токови Драмићког потока, Плешинске реке и други водотоци, као и неколико језера (Дајићко, Кошанинова, Округлица итд.).

Реке и потоци са подручја Парка природе „Голија” генерално припадају Црноморском сливу. Сливови река Моравице и Студенице са својим многобројним притокама су главни носиоци геоморфолошких процеса и облика рељефа. Процењује се да је густина хидрографске мреже око 2100 m/km2. Текуће воде рибарског подручја „Голија” углавном имају стабилне протицаје који се битније не смањују ни у периоду малих вода, тако да су проглашени за заштићена изворишта националног и регионалног значаја. Највећи део текућих вода Голије припада салмонидном региону. Текуће воде сливних подручја Студенице и Моравице, а и осталих мањих притока, имају велике протицаје који се не смањују ни у периоду малих вода, где је поточна пастрмка доминантна.

Анализом резултата, у риболовним водама подручја забележено је присуство 6 врста риба. Рибарско подручје „Голија” је према абиотичким и биотичким карактеристикама вода типично салмонидно, па је поточна пастрмка најчешћа и често једина врста, посебно у потоцима и рекама на надморским висинама изнад 500 m. Текућице на надморским висинама испод 500 m поред пастрмке насељава и двопруга уклија и поточна мрена. У Моравици се среће и пиор, а у једном делу горњег тока Студенице и пеш, као једина строго заштићена врста. Најбројнија популација пастрмке среће се у горњем току Моравице, Брусничке, Брвенице и посебно Студенице (просечно 563 јед./km). У осталим рекама просечна бројност популација пастрмке износи око 267 јед./km тока.

Рибарско подручје „Голија“
Руководилац Службе за ловство и рибарство у ШГ „Шумарство“ Рашка
Вељко Крстић 064/815-5382
Руководилац Службе за ловство и рибарство у ШГ „Голија“ Ивањица
Младен Вуловић 063/650-025

Сви предвиђени видови рекреативног риболова се предвиђају у зонама у којима је одређен III степен заштите.

У циљу заштите популација поточне пастрмке, као најзначајније риболовне врсте у водама овог рибарског подручја, током 2019. године дозволиће се риболов само по принципу „улови па пусти”.