Безбедност и здравље на раду

Безбедност и здравље на раду свих који раде у Предузећу као и извођача радова, који обављају послове на производњи дрвних сортимената (сеча, израда, I и II фаза транспорта), на изградњи шумских саобраћајница и на гајењу и заштити шума је од суштинске вредности у пословању Предузећа. Делатност шумарства захтева сталну посвећеност и подршку стварању безбедних услова рада како од пословодства Предузећа, тако и од стране фирми извођача радова. Потребно је нагласити да су извођачи радо­ва веома битан сегмент у пословању Јавног предузећа „Србијашуме“, те је од изузетне важности да њихова безбедност увек буде на првом месту.

Циљ свих мера које спроводи Предузеће из области безбедности и здравља на раду јесте обез­беђивање таквих услова на раду којима се, у највећој могућој мери, смањују повреде на раду, професионална обољења и обољења у вези са радом, који претежно стварају претпоставку за пуно физичко, психичко и социјално благостање – да се људи након завршеног посла врате својим кућама без повреде.

Препознајући значај безбедности и заштите на раду, ЈП „Србијашуме“ обавезало је директоре шумских газдинстава да све запослене и извођаче радова на пословима коришћења шума, обавесте о значају безбедности и заштите на раду.

Допис извођачима радова у шумарству можете преузети овде.

Обавештење o придржавању прописаних мера у циљу превенције и смањења ризика од повреда на раду достављено свим шумским газдинствима можете преузети овде.