Рибарско подручје „Дунав“

Рибарско подручје „Дунав“ установљено на риболовним водама водотока река: Дунав од границе Националног парка „Ђердап“ 940 km до ушћа Тимока 845 km и свих осталих притока наведене реке и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја.

Рибарско подручје „Дунав“ простире се на територијама општина: Кладово, Неготин и Бор. Ово рибарско подручје користи се за привредни и рекреативни риболов, и то риболовне воде реке Дунав користе се за привредни риболов и рекреативни риболов, а остале риболовне воде за рекреативни риболов.

ЈП „Србијашуме“ преко шумског газдинства ШГ „Тимочке шуме“, Бољевац као корисник риболовних вода рибарског подручја „Дунав“ преузело је обавезу контроле, заштите и одрживог коришћења рибљег фонда. Значајне риболовне воде подручја су:

– Река Дунав (940 – 845 km) са притокама. На делу Дунава између две бране (Ђердап I и Ђердап II) река је под успором, и представља велико речно акумулационо језеро. Део Дунава испод бране Ђердапа II, има реофилне карактеристике средњег тока Дунава;

– Борско језеро са притокама;

– Злотска река (вл. Ваља Злотулуј/Ваља Злотулуј).

Основна одлика ихтиофауне рибарског подручја „Дунав“ је висока разноврсност и висок ниво аутохтоности.

Руководилац Одељења за рибарство Петар Нећак 064/815-50-03
Руководилац Службе за ловство и рибарство у ШГ „Тимочке шуме“
Стручно лице на РП „Дунав“

Томислав Куљанин

064/856-33-81

Александра Комарницки-Ћирлић

064/856-45-92

Рибочуварска служба на рибарском подручју „Дунав

Редни број Име и презиме рибочувара Контакт телефон
1. Зоран Брандић, пословођа 064/815-5145
2. Дејан Петровић, рибочувар 064/856-3322
3. Ђорђе Степановић, рибочувар 064/856-3430
4. Милисав Димитријевић, рибочувар 064/856-3432
5. Димитрије Бондокић, рибочувар 064/856-3429
6. Небојша Дачић, рибочувар 064/815-5599
7. Снежана Другариновић, рибочувар 064/856-3416
8. Зоран Марјановић, рибочувар 064/856-3319

Технике риболова, опрема, алати и врсте мамаца којима се може ловити на риболовним водама рибарског подручја „Дунав“ спроводиће се у складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, подзаконским актима и програмима управљања рибарским подручјем.

Дневни улов рекреативних риболоваца на рибарском подручју оствариваће се у складу са тачкама 6 и 10. Наредбе о мерама за очување и заштиту рибљег фонда („Службени гласник РС“ бр. 56/15) и Програмом и то као у приказаној табели.

Дневни улов рекреативних риболоваца на РП „Дунав“

Риболовне врсте

Дневни улов

Све алохтоне врсте риба Неограничено за рекреативни и привредни риболов
Улов аутохтоних врста риба
Установљава се ограничење масе дневног улова рекреативних риболоваца на максимално 5 kg за улов свих аутохтоних врста риба.
шаран максимално 2 комада у дозвољеној ловној величини збирно
штука, сом, смуђ, смуђ камењар, суцов, манић

максимално 3 комада у дозвољеној ловној величини збирно

плотица, јаз, скобаљ, мрена, клен, деверика

максимално 10 комада у дозвољеној ловној величини збирно

Kада један уловљен примерак прелази масу од 5 kg, за све аутохтоне врсте риба, не важи ограничење дневног улова у комадима, већ ће се у таквим случајевима сматра да је испуњен максималан дневни улов у маси

Рекреативни риболов из чамца је забрањен у периоду од 01. априла до 31. маја на риболовним водама РП „Дунав“.

Помоћно средство бућка може се користити за рекреативни риболов на риболовним водама река Дунав и Сава, сваке суботе и недеље у периоду од 01. августа до 15. септембра.

Рекреативни риболов забрањeн је на следећим локацијама:

– Острво Бродске преводнице ХЕ „Ђердап 2“/Пасарела;

– у Кладову језера С.Р.Ц. „Језеро“, (оба језера), координате: N: 44.35.452; E: 22.36.449 и N: 44.36.396; E: 22.36.412, изузев за спортска такмичења.

Приликом обављања рекреативног риболова није дозвољена употреба помоћне опреме сонара на риболовним водама рибарског подручја „Дунав“.

На риболовним водама реке Дунав 860 – 863 km (ХЕ „Ђердап 2“ – Лука у Прахову) рекреативним риболовцима забрањен је риболов из чамца.

Дозвољена је употреба и риболов из чамца на риболовним водама реке Дунав:

– између ХЕ Ђердап 1 и 2 -Дунав, на „језеру“, између црпне станице код ХЕ „Ђердап 1“ и ХЕ „Ђердап 2“ (940 – 863. km);

– на делу испод бране ХЕ Ђердап 2 рекреативним риболовцима.

У Злотској реци са притокама и другим салмонидним водама поточна пастрмка може се ловити само мушичарским прибором, техником мушичарења (мамци су различите врсте вештачких мушица) и то само по принципу „улови па пусти“. Рекреативни риболовац поштовањем режима „УХВАТИ и ПУСТИ“ за домаће врсте, и не враћањем у воду страних врста доприноси унапређењу и побољшању рибљих заједница.

Делови овог РП на којима је забрањен или промењен режим риболова обележени су таблама жуте боје.

На рибарском подручју „Дунав” на основу својих еколошких карактеристика проглашена су посебна станишта риба у сектору од Мале Врбице до „Ђердапа II”, и то: Балта Мала Врбица и Kорбовска балта.

Балта Мала Врбица (све „балте“ – баре у потезу Мале Врбице) – Велика Врбица налази се на риболовним водама реке Дунав у дужини од 1 km + 200 m тј. на (925,9 km – 924,5 km).

Kорбовска балта („Kорбовске баре“) налази се на риболовним водама реке Дунав у дужини од 1,7 km + 200 m тј. на (907,7 km – 909,4 km).

На риболовним водама Борског језера у периоду летњег рачунања времена (од 15. јуна до 31. октобра) дозвољен је рекреативни риболов у времену од 03 до 23 часа, уз услов да риболовац буде видно обележен.

У видно и прописно обележеним посебним стаништима риба, забрањен је сваки облик риболова (привредни и рекреативни), као и било какве друге активности које ометају мрест, развој и кретање риба. У посебним стаништима риба није дозвољено вађење песка, шљунка, камења и пањева, нити предузимање радњи којима се, нарушавањем еколошких одлика риболовних вода, угрожава рибљи фонд.

С обзиром на стање рибљег фонда и процењени риболовни притисак од стране привредних рибара и рекреативних риболоваца на овом подручју, може се прописати режим и квоте риболова које неће угрожавати рибљи фонд и то изражене преко укупног броја дозвола које се могу продати привредним рибарима за све алате и плус дозволе за бућке и то у количини од:

Врста дозволе

сви алати

40 комада

бућка

7 комада

У току једног дана привредни рибар може да користи највише 30 појединачних алата. Стајаћи мрежарски алати користе се у периоду од 17 часова до 8 часова у периоду летњег рачунања времена. Алати којима се обавља привредни риболов морају бити видно обележени плочицом, која мора бити лако доступна за контролу.

Није дозвољена употреба свих алата за обављање привредног риболова на риболовним водама реке Дунав од 863 km до 860 km.

Употреба мрежарских алата за привредни риболов није дозвољена на следећим локацијама: Дунав 863 – 860. km (ХЕ „Ђердап 2” – Лука у Прахову); Ушће реке Тимока (100 m уз десну обалу Дунава и 100 m уз леву обалу Тимока); Вајуга-споменик палим Русима узводно, низводно и према матици реке у дужини од 200 m; Велеснички залив; Милутиновачки залив; Место звано „Буторке”; Грабовичко поље; Брза Паланка (од шпица такмичарске стазе до шпица фабрике „Термовент“); Ушће Слатинске реке; Залив реке Замне; Ушће Kаменичке реке; Ушће канала Јасеничке реке; Радујевачке баре; Зимовник у луци „Прахово“; Све плавне површине лево и десно од канала Јасеничке реке; Kладовска марина.

Делови овог РП на којима је забрањен или промењен режим риболова обележени су таблама жуте боје.

Употреба самоловног алата – сенкера за привредни риболов на риболовним водама РП „Дунав“ забрањена је у периоду од 01. маја до 15. јуна током периода важења Програма управљања у циљу заштите и одрживог коришћења рибљег фонда.

Употреба удичарског алата – струка за привредни риболов на риболовним водама РП „Дунав“ забрањена је у периоду од 01. маја до 15. јуна током важења Програма управљања у циљу заштите и одрживог коришћења рибљег фонда.

На рибарском подручју „Дунав” на основу својих еколошких карактеристика проглашена су посебна станишта риба у сектору од Мале Врбице до „Ђердапа II”, и то: Балта Мала Врбица и Kорбовска балта.

Балта Мала Врбица (све „балте“ – баре у потезу Мале Врбице) – Велика Врбица налази се на риболовним водама реке Дунав у дужини од 1 km + 200 m тј. на (925,9 km – 924,5 km).

Kорбовска балта („Kорбовске баре“) налази се на риболовним водама реке Дунав у дужини од 1,7 km + 200 m тј. на (907,7 km – 909,4 km).

У видно и прописно обележеним посебним стаништима риба, забрањен је сваки облик риболова (привредни и рекреативни), као и било какве друге активности које ометају мрест, развој и кретање риба.

У посебним стаништима риба није дозвољено вађење песка, шљунка, камења и пањева, нити предузимање радњи којима се, нарушавањем еколошких одлика риболовних вода, угрожава рибљи фонд.

Обавештење о привременој промени ловостаја

Решење Министарства о привременој промени периода ловостаја за врсту шаран