О нама

Јавно предузеће „Србијашуме“ газдује државним шумама и шумским земљиштем на површини од 890.655 ha и обавља стручно-саветодавне послове у шумама сопственика – физичких лица на површини од 1.223.622 ha.

Предузеће је почело је са радом 1. октобра 1991. године у складу са Законом о шумама са циљем да интегрално газдује шумама и управља заштићеним подручјима и ловиштима у складу са принципима одрживог шумарства и профитабилности, уз повећање шумовитости и унапређење постојећег шумског фонда Републике Србије.

Јавну и привредну мисију Предузеће обавља преко 19 делова предузећа (17 шумских газдинства, Биро за планирање и пројектовање у шумарству и Заштитна радионица) састављених од 67 шумских управа и 15 радних јединицa.

На основу одлуке УО ЈП „Србијашуме“ бр. 24/2004-2 од 01.03.2004. године, ШГ ,,Ибар“ Лепосавић води се ванбилансно у ЈП ,,Србијашуме“.

  • Предузеће газдује на 890.655 hа државних шума и шумског земљишта.
  • Предузеће обавља стручнo-саветодавне послове на 1.223.622 hа шума сопственика – физичких лица.
  • Предузеће у складу са Законом о заштити природе, управља са 54 заштићенa подручјa на површини од 338.640 ha.
  • Предузеће газдује са 44 ловишта укупне површине 488.020 hа.
  • Предузеће управља рибарским подручјима и то: рибарско подручје „Београд“, рибарско подручје „Дунав“ и рибарско подручје „Млава“ и рибарским подручјима у заштићеним подручјима.

Основни подаци за ЈП „Србијашуме“ за 2019. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 890.654,78
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 767.850,96
3. Укупна дрвна запремина (m3) 130.104.059,2
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 169,4
5. Укупан запремински прираст (m3) 3.459.109,0
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 4,5
7. Планирани принос за 10 година (m3) 20.584.379,0
8. План производње дрвне запремине (m3) 1.731.843
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 1.223.622