О нама

Јавно предузеће „Србијашуме“ газдује државним шумама и шумским земљиштем на површини од 892.707 ha и обавља стручно-саветодавне послове у шумама сопственика – физичких лица на површини од 1.222.960 ha.

Предузеће је почело је са радом 1. октобра 1991. године у складу са Законом о шумама са циљем да интегрално газдује шумама и управља заштићеним подручјима и ловиштима у складу са принципима одрживог шумарства и профитабилности, уз повећање шумовитости и унапређење постојећег шумског фонда Републике Србије.

Јавну и привредну мисију Предузеће обавља преко 20 делова предузећа (18 шумских газдинства, Биро за планирање и пројектовање у шумарству и Остали шумски производи и услуге) састављених од 69 шумских управа и 20 радних јединицa.

  • Предузеће газдује на 892.707 hа државних шума и шумског земљишта.
  • Предузеће обавља стручнo-саветодавне послове на 1.222.960 hа шума сопственика – физичких лица.
  • Предузеће у складу са Законом о заштити природе, управља са 56 заштићенa подручјa на површини од 371.274 ha.
  • Предузеће газдује са 27 ловишта укупне површине 272.070 hа.
  • Предузеће управља рибарским подручјима и то: рибарско подручје „Београд“, рибарско подручје „Дунав“ и рибарско подручје „Млава“ и рибарским подручјима у заштићеним подручјима.

Основни подаци за ЈП „Србијашуме“ за 2024. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 892.707,39
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 775.474,31
3. Укупна дрвна запремина (m3) 135.776.878,7
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 175,1
5. Укупан запремински прираст (m3) 3.486.512,6
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 4,5
7. Планирани принос за 10 година (m3) 21.938.625,4
8. План производње дрвне запремине (m3) 1.625.630
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 1.222.960