Дозволе за привредни риболов

Предузетник може да обавља привредни риболов уколико је уписан у Регистар привредних рибара који води надлежно министарство, тј. уколико је положио стручни испит за рибара. Приликом куповине дозволе, односно пре склапања Уговора са корисником рибарског подручја, предузетник мора поднети: Захтев за издавање дозволе за привредни риболов, да је за претходну годину предао годишњи извештај о улову, да обавља делатност на дан подношења Захтева (Решење АПР-а).

Привредно друштво може обављати привредни риболов уколико има најмање једно запослено лице са стеченим високим образовањем одговарајућег смера (члан 32. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда) и да је запослено лице уписано у Регистар привредних рибара.

Годишња дозвола за привредни риболов гласи на име и важи искључиво уз личну карту.

ВРЕДНОСТ ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕДНИ РИБОЛОВ ПО РИБАРСКИМ ПОДРУЧЈИМА

Врста дозволе Вредност (динара)
ГОДИШЊА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕДНИ РИБОЛОВ – СВИ АЛАТИ 100.000,00
ГОДИШЊА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕДНИ РИБОЛОВ – БУЋКА 40.000,00

Годишња дозвола за привредни риболов купује се код корисника рибарског подручја „Београд“, у просторијама шумског газдинства „Београд“, Кнеза Милоша бр. 55.

Врста дозволе Вредност (динара)
ГОДИШЊА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕДНИ РИБОЛОВ – СВИ АЛАТИ 90.000,00
ГОДИШЊА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕДНИ РИБОЛОВ – БУЋКА 40.000,00

Годишња дозвола за привредни риболов купује се код корисника рибарског подручја „Дунав“, у просторијама шумске управе „Неготин“, Генерала Галебате бр. 2 и у просторијама шумске управе „Кладово“ Обилићева бр. 5.

Врста дозволе Вредност (динара)
ГОДИШЊА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕДНИ РИБОЛОВ – СВИ АЛАТИ 100.000,00
ГОДИШЊА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕДНИ РИБОЛОВ – БУЋКА 40.000,00

Годишња дозвола за привредни риболов купује се код корисника рибарског подручја „Млава“, у просторијама шумске управе „Пожаревац“, Моше Пијаде бр. 14.