Остали ресурси

Дугорочни циљ Предузећа је одрживо коришћење свих потенцијала шума, укључујући недрвне шумске производе, у количинама које су предвиђене Уредбом о стављању под контролу ко­ришћења и промета дивље флоре и фауне. Коришћење потенцијала осталих ресурса је у функ­цији повећања прихода Предузећа, али и подизања квалитета живота локалног становништва. Активности у овој области ће се обављати ангажовањем локалне радне снаге. Предузеће ће у оквиру ових послова радити на развоју откупне мреже, изградњи капацитета за складиштење и прераду, као и едукацији становништва у циљу обезбеђивања одрживог коришћења недрвних шумских производа.

Посебан акценат ће се дати на активности на производњи и пласману недрвних произ­вода који су пореклом из заштићених подручја, у циљу формирања посебних брендова који ће допринети популаризацији Предузећа.