Делатности

Делатност Јавног предузећа за газдовање шумама ,,Србијашуме“ утврђена је Законом о шумама и Статутом Јавног предузећа.

Предузеће је основано са циљем да газдује шумама у државној својини у складу са принципима одрживог газдовања шумама.

Законом утврђене делатности Предузећа су:

  • гајење, одржавање и обнова шума и реконструкција деградираних шума;
  • газдовање државним шумама и ловиштима посебне намене;
  • стручно саветодавни послови у шумама сопственика;
  • управљање заштићеним подручјима;
  • управљање рибарским подручјима;
  • пројектовање и изградња шумских саобраћајница;
  • израда програма, пројеката и основа газдовања шумама;
  • трговина на велико и мало;
  • истраживачки рад и
  • ловни, риболовни, сеоски и екотуризам.