Актуелности

Јавно предузеће „Србијашуме“

Јавно предузеће „Србијашуме“ газдује државним шумама и шумским земљиштем на површини од 892.707 ha. Од оснивања до данас пословање Предузећа је усмерено ка потребама друштва и захтевима времена у коме живимо. У свом развоју Предузеће тежи изградњи модерне, тржишно оријентисане и профитабилне компаније. Пословна стратегија, мисија и визија су усклађени са плановима и политиком Владе Републике Србије.

Пословни задаци Предузећа су сложени и проистичу из чињенице да су шуме само условно обновљив природни ресурс и добро од општег друштвеног интереса, као и да се њима мора газдовати уз уважавање принципа одрживог коришћења. Такво газдовање шумама захтева усклађивање пословних активности са све израженијим еколошким и социјалним захтевима. Запослени у Предузећу имају обавезу да шумама управљају као „добри домаћини“, водећи рачуна о гајењу, заштити и коришћењу шума.
ha

под шумом и шумским земљиштем

ha

под шумом

ha

стручно-саветодавни послови у шумама сопственика

57

заштићена подручја

27

ловишта

10

рибарских подручја