Рибарско подручје „Млава“

Рибарско подручје „Млава“ простире се на риболовним водама водотокова река: Дунава (од ушћа Нере у Дунав на 1075. km до границе Националног парка „Ђердап“ на 1040. km), Пека, Млаве, Ресаве и свих осталих притока наведених река и других природних или вештачких риболовних вода које су у границама рибарског подручја, осим риболовних вода у оквиру граница заштићених подручја.

Граница рибарског подручја полази од ушћа Велике Мораве у Дунав и иде на исток десном обалом Дунава до ушћа реке Нере, а затим наставља државном границом до административне границе општине Кладово и наставља на југ источним административним границама општина Мајданпек, Жагубица и Деспотовац. Граница даље иде на запад јужним границама општина Деспотовац и Свилајнац до Велике Мораве и даље њеном десном обалом до почетне тачке.

Рибарско подручје „Млава“ простире се на територијама следећих јединица локалних самоуправа: град Пожаревац, општина Велико Градиште, општина Голубац, општина Мало Црниће, општина Кучево, општина Мајданпек, општина Жабари, општина Петровац, општина Жагубица, општина Свилајнац и општина Деспотовац.

Рибарско подручје „Млава“ користи се за рекреативни риболов, осим риболовних вода реке Дунав које се могу користити и за привредни риболов.

Руководилац Одељења за рибарство Петар Нећак 064/815-5003
Руководилац Службе за ловство и рибарство у ШГ „Северни Кучај“ Стручно лице на РП „Млава“

Жељко Стоисављевић

064/815-5107

Алан Кољукај

064/856-3295

Рибочуварска служба на рибарском подручју „Млава“

Редни број Име и презиме рибочувара Контакт телефон
СЕКТОР I: Дунав и Сребрно језеро
1. Богдан Машић 064/856-3281
2. Ненад Секулић 064/856-3961
3. Драган Тодоровић 064/856-3246
4. Саша Кнежевић 064/849-5682
СЕКТОР II: Горњи ток Пека
5. Дејан Павловић 064/856-5346
СЕКТОР III: Доњи ток Пека
6. Никола Рајковић 062/856-3137
СЕКТОР VI: Доњи ток Млаве
7. Горан Костић 064/856-3276
8. Милан Шумоња 064/856-3260
СЕКТОР V: Средњи ток Млаве и Ресава
9. Мирољуб Илић 064/856-3248
10. Зоран Миленковић 064/856-5340
СЕКТОР IV: Горњи ток Млаве и Ресава
11. Драган Степановић 064/815-7686
12. Горан Миленковић 064/856-3967

Током важења Програма управљања РП Млава, у периоду 2017 – 2026. година, на снази је ограничење дневног улова риболоваца, као у табели:

Риболовне врсте
Дневни улов
Све алохтоне врсте
Неограничено
Улов аутохтоних врста риба
Установљава се ограничење масе дневног улова рекреативних риболоваца на максимално 5 kg за улов свих аутохтоних врста риба
шаран, штука, сом, смуђ, буцов, речна мрена максимално 3 комада у дозвољеној ловној величини збирно
плотица, скобаљ, мрена, клен, деверика, јаз, црвенперка, бодорка, носара, кесега, крупатица, гргеч максимално 10 комада у дозвољеној ловној величини збирно
Када један уловљен примерак прелази масу од 5 kg, за све аутохтоне врсте риба, не важи ограничење дневног улова у комадима, већ ће се у таквим случајевима сматра да је испуњен максималан дневни улов у маси

Риболов на поточну пастрмку може се обављати само техником мушичарења и искључиво на вештачки мамац (различите врсте вештачких мушица) и само по принципу „улови па пусти”.

Током периода важења програма (2017 – 2026) на рибарском подручју „Млава“ спроводићемо и следеће мере заштите рибљег фонда:

– подстицање неограниченог риболова алохтоних врста риба у свим риболовним водама рибарског подручја (подразумева се употреба законски дозвољених алата и техника), а посебно на малим акумулацијама Смољинац, Заова и на Сребрном језеру;

– контрола забране риболова врста које су трајно или привремено (у време мреста) забрањене за риболов;

– дозвољен је рекреативни риболов ноћу (21:00 – 03:00 ч у летњем рачунању времена) на локацијама: Сребрно језеро на уређеном делу обале, увала „Марина“ код Сребрног језера, десна обала Дунава од увале „Марина“ до шпица солане у Великом Градишту, уређена обала Дунава 2 km узводно од уласка у Голубац до краја уређене обале и на Млави (Топла Млава) од „Брбора“- моста у Дрмну до ушћа у Дунав;

– забрањује се употреба чамаца за рекреативни риболов на подручју тзв. „Топле Млаве“;

– на подручју „Топле Млаве“ (од „Брбора“ – моста у Дрмну до ушћа у Дунав), у периоду пред и за време мреста ципринидних врста (од 15. марта до 31. маја), забрањује се употреба технике дубинског пецања – уз помоћ фиксних или клизећих отежања/олова, хранилица и др. У истом периоду, дозвољено је пецање „на пловак“ и оно се ограничава на употребу 1 (једне) удице по штапу. Приликом вршења рекреативног риболов уз помоћ пловка забрањује се употреба хранилице и облагања отежања/олова било каквом храном;

– контрола потпуне забране риболова на посебним стаништима риба на Дунаву (Затоњски залив од 1070. до 1068. km, ушће Туманске реке од ушћа узводно и низводно у укупној дужини од 1,4 km (1 km + 200 m узводно, низводно и ка матици реке Дунав и бари Шугавици – делу Костолачког дунавца), као и на почетном делу Млаве (од изворишта до ушћа Белосавца – рибњак) и Крупаје (од изворишта до спортског терена у селу Милановац);

– на низводним секторима на Млави (од ушћа реке Белосавац до моста код Тршке цркве) и Крупаји (од спортског терена у селу Милановац до ушћа у Млаву) дозволиће се рекреативни риболов на вештачке мамце, по принципу „ухвати па пусти“;

– контрола потпуне забране рекреативног риболова из чамца и употребе сонара као помоћног средства при вршењу рекреативног риболова у ували „Марина“;

– у ували „Марина“ на Дунаву код Сребрног језера, ушћу Пека и на делу сектора „Дунав и Сребрно језеро“- десна обала Дунава од увале „Марина“ до шпица Солане у Великом Градишту током важења Програма, забрањена је употреба стајаћих, повлачећих и поклапајућих мрежарских, удичарских и самоловних алата при обављању привредног риболова.

Приликом вршења привредног риболова, рибари су у обавези да поштују законске и подзаконске одредбе које се односе на дозвољене технике, средства и алате који се користе у привредном риболову, као и додатне режиме заштите прописане планским документима (Програмом управљања и Годишњим програмом управљања РП Млава).

Током периода важења програма (2017-2026. година) на рибарском подручју „Млава“ спроводиће се следеће мере заштите рибљег фонда:

– подстицање неограниченог риболова алохтоних врста риба у свим риболовним водама рибарског подручја (подразумева се употреба законски дозвољених алата и техника);

– контрола забране риболова врста које су трајно или привремено (у време мреста) забрањене за риболов;

– контрола потпуне забране риболова на посебним стаништима риба на Дунаву (Затоњски залив од 1070. до 1068. km, ушће Туманске реке од ушћа узводно и низводно у укупној дужини од 1,4 km (1 km + 200 m узводно, низводно и ка матици реке Дунав и бари Шугавици – делу Костолачког дунавца);

– у ували „Марина“ на Дунаву код Сребрног језера, ушћу Пека и на делу сектора „Дунав и Сребрно језеро“ – десна обала Дунава од увале „Марина“ до шпица Солане у Великом Градишту током важења Програма, забрањена је употреба стајаћих, повлачећих и поклапајућих мрежарских, удичарских и самоловних алата при обављању привредног риболова;

– у току једног дана алас може да користи највише 30 појединачних алата. Сви стајаћи мрежарски алати морају бити извађени из воде свакога дана до 08:00 часова ујутру, осим бубњева који морају бити видно обележени и то штапом који мора да вири из воде најмање 10 cm. На сваком алату мора бити привезана идентификациона маркица рибара и то на канапу који је ближи обали или на узводном везу алата уколико је алат положен паралелно са обалом, а на бубњевима на канапу којим је алат привезан за штап;

– такође, повлачеће, поклапајуће и стајаће мреже током важења Програма треба да имају страну окаца већу од 40 mm у сувом стању, односно 37 mm у влажном стању, закључно са 31.12.2017. године. Од 01.01.2018. године ступа на снагу чл. 3. ст. 2, 4. и 5. Правилника о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља рекреативни риболов („Сл.гл. РС“, бр. 9/2017), па ће се дозвољена величина мрежарских окаца прилагодити важећој регулативи – 50 mm у сувом и 46 mm у влажном стању. Самоловни алати који се користе за лов риба потапањем (бубњеви и сенкери) морају имати максималан пречник највећег (првог) обруча мањи од 1,4 m, као и минималну дужину стране окаца 50 mm при сувом, односно 46 mm при влажном мерењу. Сенкери који се користе у зимском периоду (од 01.12. до 01.03.) могу имати страну окаца минимум 30 mm при сувом, односно минимум 29 mm при влажном мерењу. У периоду 01.04. – 31.05. забрањена је употреба стајаћих мрежарских и самоловних алата осим сенкера на рибарском подручју. Удичарски алат – струк се користи за лов сома и може имати од 10 до 100 удица, сходно законској регулативи. Уколико се користи живи мамац за мамчење удица на струку, риба-мамац мора да буде аутохтоног порекла.