РП „Јерма“

Рибарско подручје „Јерма” је установљено у границама Специјалног резервата природе „Јерма”, а чине га риболовне воде реке Јерме и мањих притока-потока као што су: Звоначки, Кусоврански и Погановски. Реке и потоци су ритронског типа (углавном средњи и горњи ритрон), са прелазном салмонидно-ципринидном зоном. Фауну риба представља 9 врста ихтиофауне при чему је читаво подручје Јерме салмоидни регион.

Рибарско подручје „Јерма” налази се на територији општинa Бабушница, Димитровград и Пирот.

На рибарском подручју „Јерма“ обавља се рекреативни риболов.

У видно и прописно обележеним посебним стаништима риба, забрањен је сваки облик риболова, као и било какве друге активности које ометају мрест, развој и кретање риба.

Руководилац Службе за ловство и рибарство у ШГ „Пирот“
Дејан Ђорђев 064/81-55-746

Рибљи фонд на рибарском подручју заштићен је у складу са Законом, подзаконским актима и програмима управљања рибарским подручјем: трајним забранама, ловостајем, минималном ловном дужином и бројем уловљених комада.

Мере заштите се заснивају на принципу неопходности потпуне заштите екосистема реке и околних екосистема као јединсвене целине, тј. очување екосистема риболовних вода.

Посебна станишта риба су поједине риболовне воде или њихови делови значајни за биолошке потребе риба (мрест, зимовање, раст, исхрана и кретање/миграција). Kао посебна станишта на РП „Јерма” сматрају се притоке реке Јерме.

На рибарском подручју „Јерма” на основу еколошких карактеристика проглашeна су посебна станишта риба, и то:

– цео ток Звоначког потока;

– и цео ток Погановског потока до границе РП „Јерма”.

У видно и прописно обележеним посебним стаништима риба, забрањен је сваки облик риболова (привредни и рекреативни).

У посебним стаништима риба није дозвољено вађење песка, шљунка, камења и пањева, нити предузимање радњи којима се, нарушавањем еколошких одлика риболовних вода, угрожава рибљи фонд.

Технике риболова, опрема, алати и врсте мамаца којима се може ловити на риболовним водама рибарског подручја спроводиће се у складу са Правилником о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља рекреативни риболов („Службени гласник РС“, бр. 9/17, 34/18). Рекреативни риболов обавља се удичарским алатима, тако да риболовац може користити највише три штапа са по две удице на сваком штапу. Приликом риболова вештачким мамцима риболовац може користити два вештачка мамца који укупно не могу имати више од три удице. Као живи мамац за рекреативни риболов не могу се користити алохтоне врсте риба.

Риболов на поточну македонску пастрмку може се обављати само техником мушичарења и искључиво на вештачки мамац (различите врсте вештачких мушица) и само по принципу „улови па пусти”.

На основу садашњег стања рибљег фонда а у циљу максималне заштите и одржавања виталности популација риба за природну репродукцију, у 2019. години у риболовним водама рибарског подручја „Јерма“ примениће се следећи режим риболова:

Дневни улов рекреативног риболовца на РП „Јерма“

Риболовна врста ДНЕВНИ УЛОВ
Установљава се ограничење масе дневног улова рекреативних риболоваца на највише 5 kg за улов свих аутохтоних врста риба
максималан број комада
клен, поточна мрена максимално 10 комада у дозвољеној ловној величини збирно
Kада један уловљен примерак прелази масу од 5 kg, за све аутохтоне врсте риба, не важи ограничење дневног улова у комадима, већ се у таквим случајевима сматра да је испуњен дневни улов рекреативног риболовца
поточна македонска пастрмка само по принципу „улови па пусти”