Управљање заштићеним подручјима

Србија се одликује богатом и разноврсном природном баштином која се огледа кроз широк спектар геолошке, геоморфолошке, педолошке, климатске, хидролошке и биолошке разноврсности. Велики број и разноврсност биљних и животињских врста, њихових заједница и екосистема чине Србију Европом у малом, и једним од центара њене биолошке разноврсности.

У циљу очувања посебних природних вредности и унапређења њиховог стања поједини делови или екосистеми природе, као и врсте проглашавају се за заштићена природна добра.

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ управља заштићеним подручјима на површини од 371.274,24 ha, што чини 51,2% укупне површине заштићених подручја у Србији. Према подацима из Централног регистра заштићених подручја у Србији је под заштитом 724.663 ха или 8,18% Република Србије (извор: Завод за заштиту природе Србије, стање 21.04. 2023. године).

Актима о проглашењу заштићених подручја Јавно предузеће „Србијашуме“ именовано је за управљача 56 заштићенa подручја, односно за управљача 38 заштићена подручја од националног значаја на површини од 365.336,81 ha, установљеним Уредбама Владе Републике Србије и 18 заштићених подручјa од локалног значаја на површини од 5.937,43 ha које су установиле локалне самоуправе и Град Београд. Структура површине заштићених подручја по власништву: државно – 180.739,28 hа (48,68%); приватно и други облици власништва – 190.534,96 ha (51,52%).

Очување, заштита и унапређивање природних вредности представља део стратегије и један је од кључних циљева у пословној политици ЈП „Србијашуме“, водећег предузећа у управљању заштићеним подручјима. Од укупне површине заштићених подручја у режиму заштите I степена је 11.147,89 ha (3,00%), у II степену заштите је 69.377,98 ha (18,69%), а у III степену заштите је 290.748,36 ha (78,31%).

Преглед заштићених подручја којима управља ЈП „Србијашуме“ по шумским газдинствима: табелу можете преузети овде

Акта о заштити/проглашењу заштићених подручја можете преузети овде: акти (1. део), акти (2. део), акти (3. део)

Правилнике о унутрашњем реду и чуварској служби заштићених подручја можете преузети овде: правилници (1. део), правилници (2. део), правилници (3. део)

Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби ПИО “Маљен” можете преузети овде.

Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби ПИО “Столови” можете преузети овде.

Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби ПИО “Жељин” можете преузети овде.

Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби ПИО “Планина Цер” можете преузети овде.

Одлуке о накнадама за коришћење заштићених подручја можете преузети овде.