Производња шумског семена

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ за производњу квалитетног садног материјала користи семе високе генетске вредности, што значи да се за производњу садница употребљава семе сакупљено у семенским објектима (селекционисано, квалификовано и теститирано семе), као и семе домаћих и локалних провенијенција.

Тренутно, у Јавном предузећу „Србијашуме“ је регистровано 103 селекционисана семенска објекта, од тога 37 семенских објеката четинарских врста дрвећа и 66 семенских објеката лишћарских врста дрвећа. Осим издвајања природних састојина за семенске објекте Предузеће врши оснивање семенских плантажа и то вештачким путем садњом садница. Тренутно је регистрована само једна семенска плантажа Панчићеве оморике, а последњих неколико година основано је три нове семенске плантаже (2 семенске плантаже дивље трешње и 1 семенска плантажа пољског јасена), које ће у наредном периоду бити регистроване.

У зависности од обилности урода, фенотипских одлика врсте дрвећа, предмета сакупљања/бербе (шишарице, плодови, семе), услова терена, сакупљање/брање семена шумских врста дрвећа организује се и спроводи на следеће начине:

  1. Сакупљање урода са земље;
  2. Сакупљање урода из крошњи оборених стабала;
  3. Сакупљање са дубећих стабала, дохватањем са земље;
  4. Сакупљање урода са дубећих стабала – пењањем на стабла;
  5. Сакупљање урода са нагнутих стабала.

Дорада сакупљених сочних или сувих плодова, односно шишарица, а у циљу екстракције семена, врши се одговарајућим методама у самим расадницима односно у највећој мери у модерно техничко – технолошки опремљеном Центру за дораду семена шумских врста дрвећа у Пожеги, који послује у склопу ШГ „Ужице“ Ужице.

Просечно годишње, за потребе производње шумског садног материјала, као и за потребе вештачког обнављања шума сетвом семена, на нивоу ЈП „Србијашуме“ сакупи се између 20.000 – 30.000 kg семена различитих врста дрвећа, а у зависности од обилности урода.