ШГ „Пирот“ Пирот

Шумско газдинство „Пирот“ Пирот

Српских владара 6, 18300 Пирот
Teлeфoн: 010 342 474, 010 342 475
Фaкс: 010 342 474
e-mail: sgpirot@srbijasume.rs

Директор газдинства: Игор Петровић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Пирот“ је организационо подељено на 2 шумске управе и 1 радну јединицу. У саставу шумског газдинства налази се 1 расадник, 2 заштићена подручја, 1 ловиште и 2 рибарска подручја.

Основни подаци за шумско газдинство за 2021. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 43.061,20
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 34.679,00
3. Укупна дрвна запремина (m3) 4.599.905,3
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 132,6
5. Укупан запремински прираст (m3) 123.047,5
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 3,5
7. Планирани принос за 10 година (m3) 732.863,2
8. План производње дрвне запремине (m3) 54.468
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 43.334
ШУ Пирот

Српских владара 6, Пирот
Teлефон: 010 332 931

ШУ Бабушница

Живојина Николића Брке 6, Бабушница
Teлефон: 010 685 196

Основни подаци за шумске управе за 2021. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Пирот 26.767,84 3.489.876,5 130,4 93.260,3 3,5 555.600,3
Бабушница 7.911,16 1.110.028,8 140,3 29.787,2 3,8 177.262,9
Парк природе „Стара планина“

Teлефон: 010 332 474, 010 332 475