ШГ „Пирот“ Пирот

Шумско газдинство „Пирот“ Пирот

Српских владара 6, 18300 Пирот
Teлeфoн: 010 342 474, 010 342 475
Фaкс: 010 342 474
e-mail: sgpirot@srbijasume.rs

Директор газдинства: Игор Петровић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Пирот“ је организационо подељено на 2 шумске управе и 1 радну јединицу. У саставу шумског газдинства налази се 1 расадник, 2 заштићена подручја, 1 ловиште и 2 рибарска подручја.

Основни подаци за шумско газдинство за 2019. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 42.998,35
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 34.346,63
3. Укупна дрвна запремина (m3) 4.537.988,7
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 132,1
5. Укупан запремински прираст (m3) 123.427,7
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 3,6
7. Планирани принос за 10 година (m3) 731.061,9
8. План производње дрвне запремине (m3) 54.375
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 43.334
ШУ Пирот

Српских владара 6, Пирот
Teлефон: 010 332 931

ШУ Бабушница

Живојина Николића Брке 6, Бабушница
Teлефон: 010 685 196

Основни подаци за шумске управе за 2019. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Пирот 26.801,83 3.495.211,0 130,4 93.775,0 3,5 560.022,8
Бабушница 7.544,80 1.042.777,7 138,2 29.652,7 3,9 171.039,1
Парк природе „Стара планина“

Teлефон: 010 332 474, 010 332 475