ШГ „Пирот“ Пирот

Шумско газдинство „Пирот“ Пирот

Српских владара 6, 18300 Пирот
Teлeфoн: 010 342 474, 010 342 475
Фaкс: 010 342 474
e-mail: sgpirot@srbijasume.rs

Директор газдинства: Милош Станковић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Пирот“ је организационо подељено на 2 шумске управе и 1 радну јединицу. У саставу шумског газдинства налази се 1 расадник, 2 заштићена подручја, 1 ловиште и 2 рибарска подручја.

Основни подаци за шумско газдинство за 2023. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 43.084,52
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 34.997,70
3. Укупна дрвна запремина (m3) 4.648.786,3
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 132,8
5. Укупан запремински прираст (m3) 123.972,7
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 3,5
7. Планирани принос за 10 година (m3) 689.801,3
8. План производње дрвне запремине (m3) 51.219
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 43.334
ШУ Пирот

Српских владара 6, Пирот
Teлефон: 010 332 931

ШУ Бабушница

Живојина Николића Брке 6, Бабушница
Teлефон: 010 685 196

Основни подаци за шумске управе за 2023. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Пирот 27.086,54 3.538.757,6 130,6 94.185,5 3,5 512.649,6
Бабушница 7.911,16 1.110.028,8 140,3 29.787,2 3,8 177.151,7
Парк природе „Стара планина“

Teлефон: 010 332 474, 010 332 475