Прописи

Правилник о начину организовања лова у ловиштима којима газдује Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“

Правилник о поступању са уловљеном и угинулом дивљачи и њеним деловима у ловиштима којим газдује Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“

Правилник о стручној и ловочуварској служби Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“

Правилник о мерама за спречавање штете од дивљачи и штетет на дивљачи и начину утврђивања штете