Чуварска служба

У складу са чланом 39 Закона о шумама ЈП „Србијашуме“ чува шуме у државној својини ради заштите од противправног присвајања, коришћења, уништавања и других незаконитих радњи (одлагање отпадних и отровних штетних материја, загађивање шума, уништавање граничних знакова и ознака и друго).

У циљу заштите шума ЈП „Србијашуме“ организује службу чувања шума, а зависно од површине шума којима газдује, карактеристика терена и других услова.

Чување шума организује се у шумским газдинствима односно шумским управама по шумским рејонима. Под шумским рејоном подразумева се део шумског комплекса у оквиру газдинских јединице за који је задужен чувар шума.

Чувар шума има статус службеног лица.