Заштићена станишта

Заштићено станиште је подручје које обухвата један или више типова природних станишта значајних за очување популација једне или више популација дивљих врста и њихових заједница (члан 32 Закона о заштити природе „Сл. гл. РС“, број 36/09, 88/10, 91/10 – исправка 14/16 и 95/18 – др. закон).

Заштићено станиште „Гљиве аде Циганлије“

Природно станиште „Гљиве аде Циганлије“ налази се у шумском комплексу Аде Циганлије на територији Града Београда, градска општина Чукарица, катастарска општина Чукарица.

Према Решењу о проглашењу заштићеног станишта „Гљиве аде Циганлије“, природно станиште „Гљиве аде Циганлије“ проглашено је за заштићено станиште као једино станиште гљиве Myriostoma coliforme у Србији која је због ограниченог ареала изложена јаком антропогеном утицају и као таква угрожена и строго заштићена врста.

Локалитет на Ади Циганлији представља једино данас познато станиште гљиве Myriostoma coliforme у Србији. Иако је ова врста давно забележена и на два друга локалитета у нашој земљи (у Шумадији и Делиблатској пешчари), упркос поновљеним истраживањима у последњих 40 година више није налажена на местима где је раније била позната и једини данас преостали локалитет на коме се јавља је Ада Циганлија.

Врста Myriostoma coliforme је визуелно јединствена и естетски атрактивна и као таква захвална као објекат за јавну промоцију највиших вредности проистеклих из модерних схватања о потреби очувања и заштите околине везане за очување биодиверзитета.

Врста Myriostoma coliforme је данас забележена у 20 земаља на само 155 локалитета у целој Европи. Веома је ретка и дисперзионо распрострањена, увршћена је на Црвену листу угрожених гљива Европе.

Управљање ЗС „Гљиве аде Циганлије“ остварује се преко Шумског газдинства „Београд“ из Београда