ШГ „Столови“ Краљево

Шумско газдинство „Столови“ Краљево

Индустријска 28, 36000 Краљево
Teлефон: 036 392 963, 036 392 961
Факс: 036 311 681
e-mail: sgkraljevo@srbijasume.rs

Директор газдинства: Божимир Пендић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Столови“ је организационо подељено на 3 шумске управе и 2 радне јединице. У саставу шумског газдинства налази се 1 расадник, 2 заштићена подручја, 2 ловишта и 1 рибарско подручје.

Основни подаци за шумско газдинство за 2020. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 47.621,39
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 39.450,21
3. Укупна дрвна запремина (m3) 6.517.113,4
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 165,2
5. Укупан запремински прираст (m3) 187.708,4
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 4,8
7. Планирани принос за 10 година (m3) 1.060.790,9
8. План производње дрвне запремине (m3) 85.176
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 30.252
ШУ Краљево

Доситејева 5/3, Краљево
Tелефон: 036 319 541, 036 319 540

ШУ Богутовац

Богутовац
Tелефон: 036 826 006, 036 826 029

ШУ Ушће

Ушће
Teлефон: 036 543 011, 036 826 029

Основни подаци за шумске управе за 2020. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Краљево 17.340,21 2.910.440,2 167,8 80.984,0 4,7 454.381,7
Богутовац 9.741,98 1.368.152,2 140,4 34.810,0 3,6 195.161,9
Ушће 12.368,02 2.238.521,0 181,0 71.914,4 5,8 411.247,3

РЈ за грађевинарство и изградњу путева

Кидричева 5/3, Краљево
Tелефон: 036 392 963, 036 392 961

РЈ Расадничка производња

Излетничка
Телефон: 036 371 426