Стручна и ловочуварска служба

Газдовање ловиштима ЈП „Србијашуме“ организује, спроводи и контролише Сектор за ловство, рибарство и остале ресурсе, Одељење за ловство, преко шумских газдинстава на чијој територији се налазе ловишта.

Шумска газдинства организују, спроводе и одговорна су за све послове који проистичу из Закона о дивљачи и ловству и планских докумената.

За послове ловства у Шумском газдинству одговоран је директор Шумског газдинства и руководилац Службе за ловство и рибарство.

Стручну и ловочуварску службу чине 130 запослених.

Стручна служба обавља стручне послове у газдовању ловиштем, а чине је лица са лиценцом за обављање стручних послова газдовања ловиштем.

Ловочуварска служба обавља послове заштите и уређивања ловишта, као и гајења и заштите дивљачи у ловишту.

Ловочувар је службено лице са одговарајућом лиценцом.

О својим активностима обавезан је да води дневник рада.

У вршењу својих послова, као службено лице обавезан је да има легитимацију и значку ловочувара.