Организациона структура

Организациja Јавног предузећа „Србијашуме“ структуирана је у три организациона нивоа:

  • Генерална дирекција Јавног предузећа „Србијашуме“ са седиштем у Београду,
  • делови Предузећа: 18 шумских газдинстава, Биро за планирање и пројектовање у шумарству и Остали шумски производи и услуге, Београд и
  • радне јединице: 69 шумских управа и 20 осталих радних јединица.

Генерална дирекција се бави стратешким пословима, који обухватају израду политике Предузећa као и израду Годишњег програма пословања, Годишњег плана газдовања шумама и Завршног рачуна Предузећа.

Шумска газдинства су формирана на нивоу шумских подручја и представљају профитне центре, а њихову организациону структуру чине службе. Шумским газдинствима руководе директори газдинстава.

Шумске управе су основне јединице планирања и организовања послова газдовања шумама. Најниже организационе јединице су шумски ревири и у оквиру њих рејони.

Поред шумских газдинстава у саставу Предузећа налазе се и делови Предузећа: Биро за планирање и пројектовање у шумарству и Остали шумски производи и ислуге, Беодрад.