Споменик природе "Лазарев кањон"

Споменик природе "Лазарев кањон" одликује се јединственим сплетом кречњачких кањонских долина импозантних димензија и изразитих морфолошких одлика, бројним и веома значајним спелеолошким објектима, интересантним појавама и процесима крашке циркулације вода, изузетном флористичком и фитоценолошком разноврсношћу, богатим и разноврсним животињским светом и изванредном предеоном разноликошћу и лепотом. Лазарев кањон је једно од ретких станишта кримског бора и и њему живи дивокоза и многе друге аутохтоне врсте животиња. Подручје је под именом "Злотска клисура" уврштено у Листу значајних орнитолошких подручја Европе. Флору Лазаревог кањона одликује изузетно богатство и разноврсност, као и ендемичност и субендемичност. На овом подручју расте преко 80 дрвенастих врста и око 20% флоре Србије. Лазарев кањон по више обележја своје морфологије представља јединствен и редак феномен флувијалне ерозије и других геоморфолошких процеса. Посебно треба истаћи Лазареву пећину (која положајем и дужином канала, начином настанка, археолошким и палеонтолошким налазима, одликама херпетофауне других облика животињског света и стогодишњим присуством у науци представља реткост) и пећину Верњикицу (која се истиче својим положајем и старошћу, димензијама канала и пећинских дворана, богатству и разноврсности кристалне орнаментике представља јединствену и једну од најлепших и највреднијих пећина Србије). Лазарева пећина је добила име по кнезу Лазару. После Косовског боја, остаци војске, бежећи пред Турцима, склонили су се у пећину. Ту су живели неко време, ловили по околини и хранили се, о чему сведоче кости животиња, којих има свуда по пећини. Постоји и прича, да се пећина зове по неком Лазару, који се у њој крио од Татара или Турака. У турско време, пећина је била зазидана да се не би могли склањати хајдуци и збегови.

Подаци о ЗПД-у


Шумско газдинство
Врста заштићеног подручја
Датум доношења акта
Категорија
Општина
Површина (ха)
Први степен заштите
Други степен заштите
Трећи степен заштите
Бољевац
Споменик природе
05.05.2000.
прва
Бор, Бољевац
1.755
0
1.755
0