Предео изузетних одлика "Озрен-Јадовник"

Озрен–Јадовник стављен је под заштиту ради очувања геоморфолошких феномена, непрегледних пространстава под ливадама и пашњацима, станишта бројних заједница биљних и животињских врста. Изузетна пејсажна разноврсност, уз висок степен очуваности биодиверзитета, атрактиван рурални амбијент са вредним и очуваним објектима народног градитељства, и вредно споменичко наслеђе. На подручју Озрена и Јадовника се налазе огромни комплекси природних планинских пашњака, који се одликују изузетним флористичким саставом. Подручје је регистровано као једно од најзначајнијих центара диверзитета флоре у Србији захваљујући присуству 34 биљне заједнице, 59 врста балканских ендемита, 54 врсте ретких и угрожених биљних таксона, 91 дивље строго заштићене и заштићене врсте. Разноврсност фауне се огледа у присуству преко 100 врста птица од којих је већина гнездарица. Групи приоритетних врста за заштиту у Европи (SPEC - Species of European Concern, Birdlife International, 2004) припада 32 врсте, док се 15 врста налази у анексу И Директиве о птицама (209/147/EC). Фауну сисара чини 37 врста, од којих је 15 врста у категорији строго заштићених дивљих врста. Од 47 врста водоземаца и гмизаваца колико их има у Србији, на овом подручју је забележено присуство 19 врста, од којих 17 у категоријама строго заштићених и заштићених врста. У репрезентативној фауни инсеката истичу се бројне врсте вилинских коњица и правокрилаца, од којих три врсте припадају категорији строго заштићених, две врсте се налазе на списку Директиве о стаништима (92/43/EEC), а једна на Светској црвеној листи. У природи изузетне лепоте налази се већи број заселака, који се одликују посебним етнолошким (засеок Тичије Поље) и споменичким својствима и вредностима (манастир Давидовица из XIII века и рушевине манастира Мили).

Подаци о ЗПД-у


Шумско газдинство
Врста заштићеног подручја
Датум доношења акта
Категорија
Општина
Површина (ха)
Први степен заштите
Други степен заштите
Трећи степен заштите
Пријепоље
Предео изузетних одлика
08.10.2014.
прва
Пријепоље
10.284,39
0
3.485,34
6.799,05