Радни пакети FOROPE

FOROPA се састоји од 5 кључних радних пакета. За сваки од тих радних пакета је дефинисан период извођења.

Први радни пакет је управљање и координација пројектом. На врху пакета пројекта се налази Управни одбор, који ће одржати 4 интернационална координативна састанка међу пројектним партнерима, како би се обезбедило праћење пројекта и техничко управљање. Дефинисани су и термини одржавања састанака, као и место где ће састанци бити одржани. Сви пројектни партнери су дужни да изаберу одговорна лица која ће бити задужена за административна питања, и за блиску сарадњу са пројектном канцеларијом у Штајерској. Одговорна лица свих пројектних партнера старају се о уговорним питањима и свим административним захтевима и финансијским обавезама пројекта.

Други радни пакет је комуникација, која је подељена на два дела, интерну и екстерну комуникацију и ширење резултата пројекта. Интерна комуникација се односи на комуникацију међу учесницима пројекта, и заснива се на стратегији која је рaзвијена током двогодишњег животног века IN2WOOD пројекта са 13 партнера. Екстерна комуникација и ширење резултата пројекта су осмишљени тако:

* да подрже и унапреде одрживост и преносивост резултата пројекта на дефинисане циљне групе на регионалном, националном и транснационалном нивоу,

* да гарантују очекивани утицај у циљним земљама југоисточне Европе и шире, у области ЕУ27.

Трећи радни пакет су анализе. У оквиру ове активности ће се: дефинисати аналитичка шема, прикупиће се подаци и на крају ће се извршити заједничка анализа и мапирање процеса. Заједнички процес мапирања би требало да открије слабости и пружи могућности кроз приступ који дозвољава свеобухватни поглед на главну област са знатним потенцијалима биомасе као ресурса. Ово је први важан корак да се припреме активности за специфичну сарадњу и пренос знања као и да се ојача мрежа актера биомасе. Процес анализе се користи да прикаже стање ланаца снабдевања биомасом и обухвата све компаније које су укључене у тај ланац.

Четврти радни пакет је усаглашавање и планирање. У овом делу пројекта, биће приказан побољшани приступ и коришћење тржишних потенцијала за производњу биомасе кроз развој транснационалних референтних процеса. Увођење иновативних ИКТ апликација у процесе и операције у ланцу снабдевања биомасом, као и пренос и прилагођавање организационих знања у шумарском сектору у југоисточној Европи. Овај радни пакет је организован у три, међусобно тесно повезане активности које почињу готово паралелно:

* Активност 4.1. Процена и преносивост најбоље праксе за референце процеса

* Активност 4.2. Попуњавање празнине иновација

* Активност 4.3. Планирање и припрема пилот пријава

Пети радни пакет је демонстрација и капитализација и развој мреже. У том циљу овај радни пакет биће структуиран у 3 главне активности које се одвијају паралелно:

* Активност 5.1. "Доказ концепта" - демонстрација и капитализација пилот апликација

* Активност 5.2. Подизање капацитета људског потенцијала

* Активност 5.3. Капитализација резултата и стабилизација транснационалних мрежа

Пилот апликације ће бити селектоване и припремљене на основу потреба учесника пројекта у четвртој активности (4.3.). Након четвртог радног пакета, биће демонстриране апликације/солуције под новим условима, као што су различит терен, клима, земљиште, остали структурни услови за релевантне стејкхолдере земаља које су укључене, и шире.

FOROPA приступ је усмерен да створи утицај на веома практичан начин, од дна до врха и предвиђа производњу практичних смерница о унапређењу процеса и операција у ланцу снабдевања биомасом. Капитализација FOROPA резултата ће стабилизовати транснационалне мреже биомасе у југоисточној Европи и биће коришћена за имплементацију платформе за сарадњу и придруживање стручњака, информација и иницијатива иновације. FOROPA активности ће, с једне стране помагати да се побољша тржишно оријентисано размишљање и пренос иновација и са друге стране ће обезбедити одрживо коришћење ресурса биомасе кроз организовање дијалога између привреде, истраживања, друштва и локалне заједнице.