Генерална дирекција – кључне активности

Израђује Пословну политику за читаво јавно предузеће, за све делатности.

Разматра и предлаже Надзорном одбору на усвајање годишњи план пословања за сваки део предузећа и за цело јавно предузеће (са натуралним и финансијским делом).

У склопу годишњег плана пословања посебно се разматра и усваја план инвестиција за сваки део предузећа и за предузеће у целини.

Спроводи поступак јавних набавки добара и услуга за све делове предузећа.

Спроводи активности са ресорним министарством, као и потребне контакте са осталим министарствима из Владе РС.

Конкурише код Владе за одређене видове рада из области гајења и заштите шума које суфинансира држава.

Креира политику цена свих производа шумарства, ловства, осталих шумских производа, закупа и предлаже Надзорном одбору на усвајање.

Уговара продају највреднијих производа шумарства и уговара закупе на подручју читавог предузећа.

Спроводи политику развоја предузећа кроз организацију стручних семинара, састанака, предавања, издавања стручних часописа и др.

Прати извршење годишњег плана пословања свих делова предузећа по свим делатностима и утиче на та извршења.

Контролише спровођења пословне политике на терену.

Прати ток новчаних средстава у свим деловима и води рачуна о ликвидности предузећа.

Спроводи најоптималнију организацију предузећа кроз потребан број шумских газдинстава, шумских управа, сектора, одељења, као и потребан број извршилаца у Генералној дирекцији и свим деловима предузећа.

Врши именовање најодговорнијих менаџера у Генаралној дирекцији и шумским газдинствима и води кадровску политику предузећа.

Ради периодичне (тромесечне, шестомесечне, деветомесечне и годишње) анализе пословања предузећа са израдом биланса успешности за сваки поједини део предузећа.

Доноси све нормативне акте потребне за функционисање предузећа.

Заступа предузеће пред судом у свим споровима који се односе на Генералну дирекцију и већим споровима који су везани за шумска газдинства.

Доноси одлуке о висини зарада.