Семинар о газдовању изданачким шумама - II фаза

Након успешно спроведеног пројекта "Програм мера и активности за унапређење стања изданачких шума букве и храста у Републици Србији - I фаза" током 2016. године и у првој половини 2017. године, ЈП "Србијашуме" је потписало Уговор са Управом за шуме за наставак пројекта – фазу II, у коју су укључени шумарски инжењери из НП "Ђердап", НП "Фрушка Гора", ЈП "Војводинашуме", ЈП "Војводинаводе", ЈП "Србијаводе", приватних шумарских предузећа и приватних власника шума.

У оквиру пројекта су одржани семинари о газдовању изданачким шумама на три локације (23.11 у НП "Ђердап", 24.11 у НП "Фрушка Гора" и 25.11 у "Манастирским шумама" у Чокешини. На семинарима је анализирано стање у узгојном и економском смислу након извршене дознаке и сече (прореде и оплодне сече) на укупно 18 огледних површина. Предавачи на семинару су били проф. др Едуард Хохбихлер, Радивоје Каурин и Зоран Траиловић.