Javno preduzeće „Srbijašume“

Javno preduzeće „Srbijašume“ gazduje državnim šumama i šumskim zemljištem na površini od 897.118 ha. Od osnivanja do danas poslovanje Preduzeća je usmereno ka potrebama društva i zahtevima vremena u kome živimo. U svom razvoju Preduzeće teži izgradnji moderne, tržišno orijentisane i profitabilne kompanije. Poslovna strategija, misija i vizija su usklađeni sa planovima i politikom Vlade Republike Srbije.

Poslovni zadaci Preduzeća su složeni i proističu iz činjenice da su šume samo uslovno obnovljiv prirodni resurs i dobro od opšteg društvenog interesa, kao i da se njima mora gazdovati uz uvažavanje principa održivog korišćenja. Takvo gazdovanje šumama zahteva usklađivanje poslovnih aktivnosti sa sve izraženijim ekološkim i socijalnim zahtevima. Zaposleni u Preduzeću imaju obavezu da šumama upravljaju kao „dobri domaćini“, vodeći računa o gajenju, zaštiti i korišćenju šuma.
ha

pod šumom i šumskim zemljištem

ha

pod šumom

ha

stručno-savetodavni poslovi u šumama sopstvenika

53

zaštićena područja

27

lovišta

10

ribarskih područja