Шумски фонд Републике Србије и ЈП "Србијашуме"

Србија се сматра средње шумовитом земљом. Од укупне површине њене територије, 29,1% (у Војводини 7,1%, а у средишњој Србији 37,6%) налази се под шумом (према Националној инвентури шума Републике Србије, 2009).

Шумовитост је, у односу на глобални аспект блиска светској која износи 30%, а знатно је нижа од европске која достиже 46% (2000). Увећање шумовитости у односу на референтну 1979. годину износи 5,2%, што је свакако имало позитиван утицај на стање и квалитет животне средине у целини. У односу на број становника шумовитост износи 0,3 ха по становнику (у Русији је 11,11 ха по становнику, Норвешкој 6,93 ха, Финској 5,91 ха, БиХ 1,38 ха и Хрватској 1,38 ха).

Укупна површина шума у Србији износи 2.252.000 ха. Од тога у државном власништву је 1.194.000 ха или 53%, а у приватном власништву 1.058.387 ха или 47%.

ЈП "Србијашуме" Београд управља, односно газдује државним шумама и шумским земљиштем на површини 896.266,06 ха и обавља стручне послове у шумама сопственика на површини 1.149.762,00 ха (стање 31.12. 2014. године).


Структура укупне површине


Шуме, шумске културе и шумско земљиште (ха)
Остало земљиште (ха)
Заузећа (ха)
Укупна површина (ха)
845.908,59
47.594,54
1.262,87
894.766,06

Структура шума и шумског земљишта


Шуме (ха)
Шумске културе (ха)
Шумско земљиште (ха)
Укупна површина (ха)
744.231,25
22.867,56
78.809,78
845.908,59

Шуме и шумске културе


Шуме, шумске културе и шумско земљиште (ха)
Запремина (укупно, м3)
Запремина (просечно, м3/хa)
Прираст (укупно, м3)
Прираст (просечно, 4,5 м3/хa)
Планирани годишњи принос (м3)
767.161,06
127.851.624
166,7
3.414.506
4,5
1.919.441