Позив за сарадњу у делатности ловног туризма за ловну 2020/2021. годину

ЈП „Србијашуме“ позива заинтересоване ловце и правна лица која се баве ловним туризмом на сарадњу у области лова и услуга у лову у ловиштима којима газдује ЈП „Србијашуме“, у складу са одредбама Закона о туризму, Закона о дивљачи и ловству, Правилника о лову у ловиштима „Србијашуме“, као и донетим ценовницима и планским документима за газдовање ловиштима, и то за ловишта:

 1. „Храстовача“,
 2. „Кукавица“,
 3. „Шербетовац-Ожаљ-Рештево“,
 4. „Бисер вода-Диван“,
 5. „Шарган“,
 6. „Златар-Јадовник-Дубочица“,
 7. „Голија“,
 8. „Торник-Чавловац“,
 9. „Мали Јастребац“,
 10. „Северни Кучај“ и
 11. „Цер-Видојевица“.

Позивамо заинтересоване да се обрате ЈП „Србијашуме“ – Туристичкој агенцији и доставе захтев за сарадњу за ловну 2020/2021. годину за одређено ловиште на мејл booking@srbijasume.rs, најкасније до понедељка 27.04.2020. године до 12 часова.

На основу поднетог захтева за сарадњу, стручна служба – Туристичка агенција ЈП „Србијашуме“ ће заинтересованима (потенцијалним корисницима услуга) доставити Ценовник уловљене дивљачи и услуга у лову за ловну 2020/2021. годину у ловиштима ЈП „Србијашуме“ и годишњи план туристичког одстрела за одређено ловиште, са вредношћу планираног одстрела.

Потенцијални корисник услуга, на основу достављеног Ценовника уловљене дивљачи и услуга у лову за ловну 2020/2021. у ловиштима Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ и годишњег плана туристичког одстрела за одређено ловиште, са вредношћу планираног одстрела, доставља Туристичкој агенцији ЈП „Србијашуме“ понуду о висини аванса који је спреман да уплати (минимум 50% вредности планираног одстрела), најкасније до среде 29.04.2020. године до 12 часова.

На основу достављене понуде о висини аванса који је потенцијални корисник услуга спреман да уплати, ЈП „Србијашуме“ ће донети одлуку о додели уговора о одстрелу дивљачи и услугама у лову по следећим критеријумима:

У случају да се јави већи број заинтересованих за једно ловиште, предност при додели уговора ће имати понуђач који понуди већи проценат авансног плаћања.

У случају истог понуђеног процента авансног плаћања од стране више понуђача, предност при додели уговора ће имати понуђач који је претходне ловне године имао закључен уговор о одстрелу дивљачи и услугама у лову са ЈП „Србијашуме“ за предметно ловиште.

У случају да претходни критеријуми не могу да квалификују најповољнијег понуђача, предност ће имати понуђач који је први доставио понуду.

Туристичка агенција ЈП „Србијашуме“ ће заинтересоване понуђаче обавестити о достављеним понудама и понуђачу са најповољнијом понудом доставити предлог уговора о одстрелу дивљачи и услугама у лову и позвати га да изврши уплату понуђеног аванса у року од 5 дана, на депозитни рачун ЈП „Србијашуме“.

У случају да најповољнији понуђач не изврши уплату у року од 5 дана од позива, ЈП „Србијашуме“ ће позвати следећег најповољнијег понуђача да изврши уплату понуђеног аванса.

Након извршене уплате, ЈП „Србијашуме“ ће потписати уговор о одстрелу дивљачи и услугама у лову са корисником услуга.

ЈП „Србијашуме“

Туристичка агенција