Позив за сарадњу у делатности ловног туризма за ловну 2020/2021. годину

ЈП “Србијашуме” позива заинтересоване ловце и правна лица која се баве ловним туризмом на сарадњу у области лова и услуга у лову у ловиштима којима газдује ЈП “Србијашуме”, у складу са одредбама Закона о туризму, Закона о дивљачи и ловству, Правилника о лову у ловиштима “Србијашуме”, као и донетим ценовницима и планским документима за газдовање ловиштима, и то за ловишта:

 1. “Храстовача”,
 2. “Кукавица”,
 3. “Шербетовац-Ожаљ-Рештево”,
 4. “Бисер вода-Диван”,
 5. “Шарган”,
 6. “Златар-Јадовник-Дубочица”,
 7. “Голија”,
 8. “Торник-Чавловац”,
 9. “Мали Јастребац”,
 10. “Северни Кучај” и
 11. “Цер-Видојевица”.

Позивамо заинтересоване да се обрате ЈП “Србијашуме” – Туристичкој агенцији и доставе захтев за сарадњу за ловну 2020/2021. годину за одређено ловиште на мејл booking@srbijasume.rs, најкасније до понедељка 27.04.2020. године до 12 часова.

На основу поднетог захтева за сарадњу, стручна служба – Туристичка агенција ЈП “Србијашуме” ће заинтересованима (потенцијалним корисницима услуга) доставити Ценовник уловљене дивљачи и услуга у лову за ловну 2020/2021. годину у ловиштима ЈП “Србијашуме” и годишњи план туристичког одстрела за одређено ловиште, са вредношћу планираног одстрела.

Потенцијални корисник услуга, на основу достављеног Ценовника уловљене дивљачи и услуга у лову за ловну 2020/2021. у ловиштима Јавног предузећа за газдовање шумама “Србијашуме” и годишњег плана туристичког одстрела за одређено ловиште, са вредношћу планираног одстрела, доставља Туристичкој агенцији ЈП “Србијашуме” понуду о висини аванса који је спреман да уплати (минимум 50% вредности планираног одстрела), најкасније до среде 29.04.2020. године до 12 часова.

На основу достављене понуде о висини аванса који је потенцијални корисник услуга спреман да уплати, ЈП “Србијашуме” ће донети одлуку о додели уговора о одстрелу дивљачи и услугама у лову по следећим критеријумима:

У случају да се јави већи број заинтересованих за једно ловиште, предност при додели уговора ће имати понуђач који понуди већи проценат авансног плаћања.

У случају истог понуђеног процента авансног плаћања од стране више понуђача, предност при додели уговора ће имати понуђач који је претходне ловне године имао закључен уговор о одстрелу дивљачи и услугама у лову са ЈП “Србијашуме” за предметно ловиште.

У случају да претходни критеријуми не могу да квалификују најповољнијег понуђача, предност ће имати понуђач који је први доставио понуду.

Туристичка агенција ЈП “Србијашуме” ће заинтересоване понуђаче обавестити о достављеним понудама и понуђачу са најповољнијом понудом доставити предлог уговора о одстрелу дивљачи и услугама у лову и позвати га да изврши уплату понуђеног аванса у року од 5 дана, на депозитни рачун ЈП “Србијашуме”.

У случају да најповољнији понуђач не изврши уплату у року од 5 дана од позива, ЈП “Србијашуме” ће позвати следећег најповољнијег понуђача да изврши уплату понуђеног аванса.

Након извршене уплате, ЈП “Србијашуме” ће потписати уговор о одстрелу дивљачи и услугама у лову са корисником услуга.

ЈП “Србијашуме”

Туристичка агенција