Управљање заштићеним подручјима

Србија се одликује богатом и разноврсном природном баштином која се огледа кроз широк спектар геолошке, геоморфолошке, педолошке, климатске, хидролошке и биолошке разноврсности. Велики број и разноврсност биљних и животињских врста, њихових заједница и екосистема чине Србију Европом у малом, и једним од центара њене биолошке разноврсности.

У циљу очувања посебних природних вредности и унапређења њиховог стања поједини делови или екосистеми природе, као и врсте проглашавају се за заштићена природна добра.

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ управља заштићеним подручјима на површини од 338.640,20 ha, што чини око 50% укупне површине заштићених подручја у Србији.

Актима о проглашењу заштићених подручја Јавно предузеће „Србијашуме“ именовано је за управљача 54 заштићена подручја, односно за управљача 33 заштићених подручја од националног значаја на површини од 332.659,16 ha, установљеним Уредбама Владе Републике Србије и 21 заштићеним подручјем од локалног значаја на површини од 5.981,04 ha које су установиле локалне самоуправе и Град Београд. Структура површине заштићених подручја по власништву: државно – 159.791,00 hа (47%); приватно и други облици власништва – 178.849,19 ha (53%).

Очување, заштита и унапређивање природних вредности представља део стратегије и један је од кључних циљева у пословној политици ЈП „Србијашуме“, водећег предузећа у управљању заштићеним подручјима. Од укупне површине заштићених подручја у режиму заштите I степена је 9.334,97 ha (2,8%), у II степену заштите је 63.147,96 ha (18,6%), а у III степену заштите је 266.157,26 ha (78,6%).

Преглед заштићених подручја којима управља ЈП „Србијашуме“ по шумским газдинствима: табелу можете преузети овде.