FOROPA

Održive mreže za korišćenje energije iz lignocelulozne biomase u jugoistočnoj Evropi

Visoke cene fosilnih goriva, kao i političke odluke koje doprinose povećanju energetske sigurnosti i ublažavanju klimatskih promena, podstiču nas da sve više pažnje poklanjamo obnovljivim izvorima energije. Jedan od veoma bitnih izvora energije je i šumska biomasa. Biomasa predstavlja sektor od najviših energetskih potencijala kako u jugoistočnoj Evropi tako i u EU27. Ona pokriva više od polovine obnovljivih izvora energije za toplotnu primenu, a kao toplota pokriva više od polovine finalne potrošnje enegije u Evropi, biomasa je očigledno ključni domen da ispuni ambiciozne ciljeve Direktive obnovljive energije (2009/28/EC).

FOROPA je transnacionalni program saradnje ko-finansiran od strane EU u jugoistočnoj Evropi. Nastao je kao rezultat intenzivne i uspešne saradnje među partnerima iz različitih projekata u vezi sa biomasom, kao što su BIOCLUS, IN2WOOD i ROKFOR (all FP7-Regions of Knowledgeprojects), PROFORBIOMED (Strategic MED project) and Biomass-Tradecentre II. Konzorcijum se sastoji od 12 partnera iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Italije, Rumunije, Srbije, Slovenije, Slovačke, Ukrajine i dva partnera – posmatrača iz Švajcarske. FOROPA uključuje klastere, inovacione mreže, nacionalne i regionalne vlasti, udruženja i interesne grupe, jednu NVO, kao i istraživačke institute. Trajanje projekta je 24 meseca.

Projekat FOROPA ima za cilj promovisanje i jačanje udruženja (klastera) i mreža za poboljšanje korišćenja lignocelulozne biomase u oblasti jugoistočne Evrope. Relevantni postojeći nacionalni i regionalni entiteti će biti koordinisani u cilju ohrabrenja i podsticanja inovacija svih aktera u lancu korišćenja biomase (privatni vlasnici šuma, državne šume, preduzeća za seču i transport, akteri uključeni u trgovinu i konverziju biomase, primarnu preradu drveta, itd.) i u cilju podsticanja političke podrške za povećanu zamenu fosilnih goriva bioenergijom iz šumskih resursa.

Logistika i upravljanje lancem snabdevanja biomasom je ključno pitanje u industriji koja je bazirana na šumskim resursima, ali se procesi i lanci snabdevanja mogu značajno razlikovati čak i unutar jedne zemlje. Precizna saznanja o ovim procesima i njihovim internim funkcijama su stoga od suštinskog značaja za restrukturiranje lanaca snabdevanja i usvajanje savremenih rešenja.

FOROPA partneri će iskoristiti ovaj međuregionalni projekat kako bi:

* podigli svest zainteresovanih strana u okviru lanca proizvodnje, prodaje i korišćenja biomase, kao i primeni inovacija u ovoj delatnosti,

* olakšali uvođenje i širenje novih tehnologija i procesa od strane preduzetnika duž lanca snabdevanja biomasom,

* prenosili najbolju praksu i znanja na manje napredne partnere i regione, kao i

* povećali efektivnost i performanse ključnih regionalnih provajdera usluga.

Za projekat FOROPA od ključnog značaja su tri oblasti:

FOROPA partneri će iskoristiti ovaj međuregionalni projekat kako bi:

1. Biomasa/sektor šumarstva i lanac snabdevanja

2. Potrebne informacione i komunikacione tehnologije

3. Mrežne strukture biomase

Radni paketi FOROPE

FOROPA se sastoji od 5 ključnih radnih paketa. Za svaki od tih radnih paketa je definisan period izvođenja.

Prvi radni paket je upravljanje i koordinacija projektom. Na vrhu paketa projekta se nalazi Upravni odbor, koji će održati 4 internacionalna koordinativna sastanka među projektnim partnerima, kako bi se obezbedilo praćenje projekta i tehničko upravljanje. Definisani su i termini održavanja sastanaka, kao i mesto gde će sastanci biti održani. Svi projektni partneri su dužni da izaberu odgovorna lica koja će biti zadužena za administrativna pitanja, i za blisku saradnju sa projektnom kancelarijom u Štajerskoj. Odgovorna lica svih projektnih partnera staraju se o ugovornim pitanjima i svim administrativnim zahtevima i finansijskim obavezama projekta.

Drugi radni paket je komunikacija, koja je podeljena na dva dela, internu i eksternu komunikaciju i širenje rezultata projekta. Interna komunikacija se odnosi na komunikaciju među učesnicima projekta, i zasniva se na strategiji koja je razvijena tokom dvogodišnjeg životnog veka IN2WOOD projekta sa 13 partnera. Eksterna komunikacija i širenje rezultata projekta su osmišljeni tako:

* da podrže i unaprede održivost i prenosivost rezultata projekta na definisane ciljne grupe na regionalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou,

* da garantuju očekivani uticaj u ciljnim zemljama jugoistočne Evrope i šire, u oblasti EU27.

Treći radni paket su analize. U okviru ove aktivnosti će se: definisati analitička šema, prikupiće se podaci i na kraju će se izvršiti zajednička analiza i mapiranje procesa. Zajednički proces mapiranja bi trebalo da otkrije slabosti i pruži mogućnosti kroz pristup koji dozvoljava sveobuhvatni pogled na glavnu oblast sa znatnim potencijalima biomase kao resursa. Ovo je prvi važan korak da se pripreme aktivnosti za specifičnu saradnju i prenos znanja kao i da se ojača mreža aktera biomase. Proces analize se koristi da prikaže stanje lanaca snabdevanja biomasom i obuhvata sve kompanije koje su uključene u taj lanac.

Četvrti radni paket je usaglašavanje i planiranje. U ovom delu projekta, biće prikazan poboljšani pristup i korišćenje tržišnih potencijala za proizvodnju biomase kroz razvoj transnacionalnih referentnih procesa. Uvođenje inovativnih IKT aplikacija u procese i operacije u lancu snabdevanja biomasom, kao i prenos i prilagođavanje organizacionih znanja u šumarskom sektoru u jugoistočnoj Evropi. Ovaj radni paket je organizovan u tri, međusobno tesno povezane aktivnosti koje počinju gotovo paralelno:

* Aktivnost 4.1. Procena i prenosivost najbolje prakse za reference procesa

* Aktivnost 4.2. Popunjavanje praznine inovacija

* Aktivnost 4.3. Planiranje i priprema pilot prijava

Peti radni paket je demonstracija i kapitalizacija i razvoj mreže. U tom cilju ovaj radni paket biće struktuiran u 3 glavne aktivnosti koje se odvijaju paralelno:

* Aktivnost 5.1. „Dokaz koncepta“ – demonstracija i kapitalizacija pilot aplikacija

* Aktivnost 5.2. Podizanje kapaciteta ljudskog potencijala

* Aktivnost 5.3. Kapitalizacija rezultata i stabilizacija transnacionalnih mreža

Pilot aplikacije će biti selektovane i pripremljene na osnovu potreba učesnika projekta u četvrtoj aktivnosti (4.3.). Nakon četvrtog radnog paketa, biće demonstrirane aplikacije/solucije pod novim uslovima, kao što su različit teren, klima, zemljište, ostali strukturni uslovi za relevantne stejkholdere zemalja koje su uključene, i šire.

FOROPA pristup je usmeren da stvori uticaj na veoma praktičan način, od dna do vrha i predviđa proizvodnju praktičnih smernica o unapređenju procesa i operacija u lancu snabdevanja biomasom. Kapitalizacija FOROPA rezultata će stabilizovati transnacionalne mreže biomase u jugoistočnoj Evropi i biće korišćena za implementaciju platforme za saradnju i pridruživanje stručnjaka, informacija i inicijativa inovacije. FOROPA aktivnosti će, s jedne strane pomagati da se poboljša tržišno orijentisano razmišljanje i prenos inovacija i sa druge strane će obezbediti održivo korišćenje resursa biomase kroz organizovanje dijaloga između privrede, istraživanja, društva i lokalne zajednice.

Radionica na temu „Stanje šumske biomase u Srbiji“

Dana 29.11.2013. godine održana je radionica u okviru projekta FOROPA, na temu: „Stanje šumske biomase u Srbiji“. Na radionici je bilo prisutno 38 učesnika iz svih delova Preduzeća. Predavači na ovoj radionici bili su:

1. Aleksandar Vasiljević, JP „Srbijašume“ – „Potencijali za proizvodnju šumske biomase kao obnovljivog i ekološki prihvatljivog izvora energije“,

2. Prof. dr Branko Glavonjić, Šumarski fakultet, Beograd – „Tržište drvne biomase u Srbiji, dosadašnji razvoj, ograničenja i perspektive“,

3. Slobodan Cvetković, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, Beograd – „Korišćenje biomase kao resursa za energetske potrebe i zakonska regulativa“,

4. dr Radmilo Savić, „Beogradske elektrane“ Beograd – „Značaj i mogućnosti korišćenja šumske biomase u centralnim sistemima grejanja“,

5. Momčilo Radonjić, „Bioenergy Point“ d.o.o., Beograd – „Upotreba šumske biomase u proizvodnji peleta u Srbiji, dosadašnja iskustva i problemi“.

Predavači su dali informacije o: potencijalima za proizvodnju šumske biomase, tržištu biomase kod nas i u Evropi, korišćenju biomase za energetske potrebe, zakonskoj regulativi u ovoj oblasti, korišćenju šumske biomase u centralnim sistemima grejanja, kao i o upotrebi šumske biomase u proizvodnji peleta u Srbiji.

Nakon predavanja eksperata iz oblasti biomase, održana je otvorena diskusija svih učesnika o aktuelnoj temi. Ova radionica je prva u nizu radionica u okviru projekta „FOROPA“. U 2014. godini će sigurno biti održano još radionica na temu biomase u Srbiji.