FOROPA

Одрживе мреже за коришћење енергије из лигноцелулозне биомасе у југоисточној Европи

Високе цене фосилних горива, као и политичке одлуке које доприносе повећању енергетске сигурности и ублажавању климатских промена, подстичу нас да све више пажње поклањамо обновљивим изворима енергије. Један од веома битних извора енергије је и шумска биомаса. Биомаса представља сектор од највиших енергетских потенцијала како у југоисточној Европи тако и у ЕУ27. Она покрива више од половине обновљивих извора енергије за топлотну примену, а као топлота покрива више од половине финалне потрошње енегије у Европи, биомаса је очигледно кључни домен да испуни амбициозне циљеве Директиве обновљиве енергије (2009/28/EC).

ФОРОПА је транснационални програм сарадње ко-финансиран од стране ЕУ у југоисточној Европи. Настао је као резултат интензивне и успешне сарадње међу партнерима из различитих пројеката у вези са биомасом, као што су BIOCLUS, IN2WOOD и ROKFOR (all FP7-Regions of Knowledgeprojects), PROFORBIOMED (Strategic MED project) and Biomass-Tradecentre II. Конзорцијум се састоји од 12 партнера из Аустрије, Босне и Херцеговине, Хрватске, Грчке, Италије, Румуније, Србије, Словеније, Словачке, Украјине и два партнера – посматрача из Швајцарске. FOROPA укључује кластере, иновационе мреже, националне и регионалне власти, удружења и интересне групе, једну НВО, као и истраживачке институте. Трајање пројекта је 24 месеца.

Пројекат FOROPA има за циљ промовисање и јачање удружења (кластера) и мрежа за побољшање коришћења лигноцелулозне биомасе у области југоисточне Европе. Релевантни постојећи национални и регионални ентитети ће бити координисани у циљу охрабрења и подстицања иновација свих актера у ланцу коришћења биомасе (приватни власници шума, државне шуме, предузећа за сечу и транспорт, актери укључени у трговину и конверзију биомасе, примарну прераду дрвета, итд.) и у циљу подстицања политичке подршке за повећану замену фосилних горива биоенергијом из шумских ресурса.

Логистика и управљање ланцем снабдевања биомасом је кључно питање у индустрији која је базирана на шумским ресурсима, али се процеси и ланци снабдевања могу значајно разликовати чак и унутар једне земље. Прецизна сазнања о овим процесима и њиховим интерним функцијама су стога од суштинског значаја за реструктурирање ланаца снабдевања и усвајање савремених решења.

FOROPA партнери ће искористити овај међурегионални пројекат како би:

* подигли свест заинтересованих страна у оквиру ланца производње, продаје и коришћења биомасе, као и примени иновација у овој делатности,

* олакшали увођење и ширење нових технологија и процеса од стране предузетника дуж ланца снабдевања биомасом,

* преносили најбољу праксу и знања на мање напредне партнере и регионе, као и

* повећали ефективност и перформансе кључних регионалних провајдера услуга.

За пројекат FOROPA од кључног значаја су три области:

FOROPA партнери ће искористити овај међурегионални пројекат како би:

1. Биомаса/сектор шумарства и ланац снабдевања

2. Потребне информационе и комуникационе технологије

3. Мрежне структуре биомасе

Радни пакети FOROPE

FOROPA се састоји од 5 кључних радних пакета. За сваки од тих радних пакета је дефинисан период извођења.

Први радни пакет је управљање и координација пројектом. На врху пакета пројекта се налази Управни одбор, који ће одржати 4 интернационална координативна састанка међу пројектним партнерима, како би се обезбедило праћење пројекта и техничко управљање. Дефинисани су и термини одржавања састанака, као и место где ће састанци бити одржани. Сви пројектни партнери су дужни да изаберу одговорна лица која ће бити задужена за административна питања, и за блиску сарадњу са пројектном канцеларијом у Штајерској. Одговорна лица свих пројектних партнера старају се о уговорним питањима и свим административним захтевима и финансијским обавезама пројекта.

Други радни пакет је комуникација, која је подељена на два дела, интерну и екстерну комуникацију и ширење резултата пројекта. Интерна комуникација се односи на комуникацију међу учесницима пројекта, и заснива се на стратегији која је рaзвијена током двогодишњег животног века IN2WOOD пројекта са 13 партнера. Екстерна комуникација и ширење резултата пројекта су осмишљени тако:

* да подрже и унапреде одрживост и преносивост резултата пројекта на дефинисане циљне групе на регионалном, националном и транснационалном нивоу,

* да гарантују очекивани утицај у циљним земљама југоисточне Европе и шире, у области ЕУ27.

Трећи радни пакет су анализе. У оквиру ове активности ће се: дефинисати аналитичка шема, прикупиће се подаци и на крају ће се извршити заједничка анализа и мапирање процеса. Заједнички процес мапирања би требало да открије слабости и пружи могућности кроз приступ који дозвољава свеобухватни поглед на главну област са знатним потенцијалима биомасе као ресурса. Ово је први важан корак да се припреме активности за специфичну сарадњу и пренос знања као и да се ојача мрежа актера биомасе. Процес анализе се користи да прикаже стање ланаца снабдевања биомасом и обухвата све компаније које су укључене у тај ланац.

Четврти радни пакет је усаглашавање и планирање. У овом делу пројекта, биће приказан побољшани приступ и коришћење тржишних потенцијала за производњу биомасе кроз развој транснационалних референтних процеса. Увођење иновативних ИКТ апликација у процесе и операције у ланцу снабдевања биомасом, као и пренос и прилагођавање организационих знања у шумарском сектору у југоисточној Европи. Овај радни пакет је организован у три, међусобно тесно повезане активности које почињу готово паралелно:

* Активност 4.1. Процена и преносивост најбоље праксе за референце процеса

* Активност 4.2. Попуњавање празнине иновација

* Активност 4.3. Планирање и припрема пилот пријава

Пети радни пакет је демонстрација и капитализација и развој мреже. У том циљу овај радни пакет биће структуиран у 3 главне активности које се одвијају паралелно:

* Активност 5.1. „Доказ концепта“ – демонстрација и капитализација пилот апликација

* Активност 5.2. Подизање капацитета људског потенцијала

* Активност 5.3. Капитализација резултата и стабилизација транснационалних мрежа

Пилот апликације ће бити селектоване и припремљене на основу потреба учесника пројекта у четвртој активности (4.3.). Након четвртог радног пакета, биће демонстриране апликације/солуције под новим условима, као што су различит терен, клима, земљиште, остали структурни услови за релевантне стејкхолдере земаља које су укључене, и шире.

FOROPA приступ је усмерен да створи утицај на веома практичан начин, од дна до врха и предвиђа производњу практичних смерница о унапређењу процеса и операција у ланцу снабдевања биомасом. Капитализација FOROPA резултата ће стабилизовати транснационалне мреже биомасе у југоисточној Европи и биће коришћена за имплементацију платформе за сарадњу и придруживање стручњака, информација и иницијатива иновације. FOROPA активности ће, с једне стране помагати да се побољша тржишно оријентисано размишљање и пренос иновација и са друге стране ће обезбедити одрживо коришћење ресурса биомасе кроз организовање дијалога између привреде, истраживања, друштва и локалне заједнице.

Радионица на тему „Стање шумске биомасе у Србији“

Дана 29.11.2013. године одржана је радионица у оквиру пројекта ФОРОПА, на тему: „Стање шумске биомасе у Србији“. На радионици је било присутно 38 учесника из свих делова Предузећа. Предавачи на овој радионици били су:

1. Александар Васиљевић, ЈП „Србијашуме“ – „Потенцијали за производњу шумске биомасе као обновљивог и еколошки прихватљивог извора енергије“,

2. Проф. др Бранко Главоњић, Шумарски факултет, Београд – „Тржиште дрвне биомасе у Србији, досадашњи развој, ограничења и перспективе“,

3. Слободан Цветковић, Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања, Београд – „Коришћење биомасе као ресурса за енергетске потребе и законска регулатива“,

4. др Радмило Савић, „Београдске електране“ Београд – „Значај и могућности коришћења шумске биомасе у централним системима грејања“,

5. Момчило Радоњић, „Bioenergy Point“ d.o.o., Београд – „Употреба шумске биомасе у производњи пелета у Србији, досадашња искуства и проблеми“.

Предавачи су дали информације о: потенцијалима за производњу шумске биомасе, тржишту биомасе код нас и у Европи, коришћењу биомасе за енергетске потребе, законској регулативи у овој области, коришћењу шумске биомасе у централним системима грејања, као и о употреби шумске биомасе у производњи пелета у Србији.

Након предавања експерата из области биомасе, одржана је отворена дискусија свих учесника о актуелној теми. Ова радионица је прва у низу радионица у оквиру пројекта „ФОРОПА“. У 2014. години ће сигурно бити одржано још радионица на тему биомасе у Србији.