Seminar iz Planiranja gazdovanja šumama

Odeljenje za planiranje gazdovanja šumama JP „Srbijašume“ ove godine sedmi put realizovalo je seminar: „Unapređenje rada na poslovima izrade osnova gazdovanja šumama„. Seminar je održan u dve grupe, na Staroj planini – Vrelo u periodu od 8-10.05. 2019. godine i od 15-17.05. 2019. godine. Na seminaru je učestvovalo četrdeset inženjera šumarstva i dva šumarska tehničara iz četrnaest šumskih gazdinstava, Biroa za planiranje i projektovanje u šumarstvu, Šumarskog fakulteta i Generalne direkcije.

Prvog dana tematske oblasti su bile:

– Unapređenje izrade osnova gazdovanja šumama (dr Bratislav Kisin, dipl.inž.šum.),

– Nacionalna inventura šuma 2019-2020. godine (mr Brano Vamović, dipl.inž.šum., Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu),

– Praktičan rad – kontrola unetih terenskih podataka, izrada prikaza stanja, planova gazdovanja i raznih pregleda pomoću „Programa za kontrolu OGŠ“ (autor Mirjana Stingić, dipl.inž.šum.).

Drugog dana tematske oblasti su bile:

– Upotreba podataka iz servisa sa servera RGZ-a – teorijski i praktičan rad (Nenad Marković, dipl.inž.šum.),

– Iskustva ŠG „Južni Kučaj“ Despotovac na poslovima planiranja gazdovanja šumama – primena elektronske prečnice (Slavoljub Dimitrijević, mast.inž.šum.),

– Predstavljanje ŠG „Pirot“, kao i iskustva i izazovi pri izradi osnova gazdovanja šumama u zaštićenim područjima (Miroljub Jovanović, dipl.inž.šum.),

Trećeg dana tematske oblasti su bile:

– Plan gajenja šuma u osnovama gazdovanja šumama – osvrt sa stručnim preporukama (dr Zvonimir Baković, mast.inž.šum.),

– Izdavanje podataka i mišljenja iz nadležnosti JP „Srbijašume“ potrebnih za izradu prostornih i urbanističkih planova i dokumenata za njihovo sprovođenje (Milena Denić, dipl. prostorni planer),

– Iskustva sa Seminara za zaposlene na stručno-savetodavnim poslovima u šumama sopstvenika „Uzgojne mere u izdanačkim šumama – praktična obuka za vršenje doznake stabala“ (Božidar Milovanović, dipl.inž.šum., Mirjana Stingić, dipl.inž.šum.),

– Izveštaj sa Studijsko-stručne posete (Hesen, Nemačka) u okviru projekta „Promocija stručne i praktične obuke nakon završenog obrazovanja u sektoru šumarstva Srbije“ – BMEL – 2 (Božidar Milovanović, dipl.inž.šum., dr Bratislav Kisin, dipl.inž.šum.).

U skladu sa vremenskim prilikama organizovan je i odlazak na teren na karakteristične i interesantne lokacije sa plansko-šumarskog aspekta.

Zaključak koji se od prve godine ističe je da treba nastaviti sa ovakvom vrstom seminara-obuke (rad u manjim grupama) i kontinuiranom usavršavanju.