РП „Лазарев кањон“

Рибарско подручје „Лазарев кањон” установљено је на Лазаревој реци у границама Споменика природе „Лазарев кањон”.

Xидролошки режим Лазареве реке огледа се кроз појаву водотока који на свом уздужном профилу имају различите режиме функционисања (стални, периодски, повремени), појаву карстне издани и подземног кретања вода навеликим растојањима као и феномен истицања подземних вода.

Kратак стални ток Лазареве реке не погодује формирању стабилних популација рибљих врста. Eкосистем Лазареве реке због својих природних специфичности је веома сиромашан рибом, и нема риболовни значај. У циљу превентивне заштите на Лазаревој реци у границама рибарског подручја „Лазарев кањон” спроведена je мера потпуне забране риболова.

Риболов на Лазаревој реци није дозвољен.