RP „Golija“

Granice ribarskog područja „Golija” nalaze se u granicama Parka prirode „Golija”. Područje Golije odlikuje refugijalni karakter staništa što je omogućilo opstanak tercijalne flore. Golija zajedno sa planinom Tarom predstavlja refugijum tercijalne flore u Srbiji i značajna je kao centar genetske, specijske i ekosistemske raznovrsnosti na Balkanu i u Evropi.

U granicama ribarskog područja Park prirode „Golija“ nalazi se deo reke Studenice sa pritokama (npr. Braduljička reka, Srednja reka, Samokovska reka, Glibovac, Brezovik, Crna reka, Dajićka reka, Beloševac, Jastrebovac, Brusnička reka, Barevnjački potok, Borkovački potok, Brevina), Moravica sa pritokama (Vukovića potok, Plandište, Lučevac, Pakašnica, Kukavički potok, Golijska reka, Sapatnica), Brvenica sa pritokama (Kruševička reka, Gradačka reka, Rakovac, Jablanovička reka), deo Ljudske reke s pritokama (Žoički potok, Valjalica, Muhovska reka, Ravnogorski potok, Koškovski potok), gornji tokovi Dramićkog potoka, Plešinske reke i drugi vodotoci, kao i nekoliko jezera (Dajićko, Košaninova, Okruglica itd.).

Reke i potoci sa područja Parka prirode „Golija” generalno pripadaju Crnomorskom slivu. Slivovi reka Moravice i Studenice sa svojim mnogobrojnim pritokama su glavni nosioci geomorfoloških procesa i oblika reljefa. Procenjuje se da je gustina hidrografske mreže oko 2100 m/km2. Tekuće vode ribarskog područja „Golija” uglavnom imaju stabilne proticaje koji se bitnije ne smanjuju ni u periodu malih voda, tako da su proglašeni za zaštićena izvorišta nacionalnog i regionalnog značaja. Najveći deo tekućih voda Golije pripada salmonidnom regionu. Tekuće vode slivnih područja Studenice i Moravice, a i ostalih manjih pritoka, imaju velike proticaje koji se ne smanjuju ni u periodu malih voda, gde je potočna pastrmka dominantna.

Analizom rezultata, u ribolovnim vodama područja zabeleženo je prisustvo 6 vrsta riba. Ribarsko područje „Golija” je prema abiotičkim i biotičkim karakteristikama voda tipično salmonidno, pa je potočna pastrmka najčešća i često jedina vrsta, posebno u potocima i rekama na nadmorskim visinama iznad 500 m. Tekućice na nadmorskim visinama ispod 500 m pored pastrmke naseljava i dvopruga uklija i potočna mrena. U Moravici se sreće i pior, a u jednom delu gornjeg toka Studenice i peš, kao jedina strogo zaštićena vrsta. Najbrojnija populacija pastrmke sreće se u gornjem toku Moravice, Brusničke, Brvenice i posebno Studenice (prosečno 563 jed./km). U ostalim rekama prosečna brojnost populacija pastrmke iznosi oko 267 jed./km toka.

Ribarsko područje „Golija“
Rukovodilac Službe za lovstvo i ribarstvo u ŠG „Šumarstvo“ Raška
Veljko Krstić064/815-5382
Rukovodilac Službe za lovstvo i ribarstvo u ŠG „Golija“ Ivanjica
Mladen Vulović063/650-025

Svi predviđeni vidovi rekreativnog ribolova se predviđaju u zonama u kojima je određen III stepen zaštite.

U cilju zaštite populacija potočne pastrmke, kao najznačajnije ribolovne vrste u vodama ovog ribarskog područja, tokom 2019. godine dozvoliće se ribolov samo po principu „ulovi pa pusti”.