Ribarsko područje „Mlava“

Ribarsko područje „Mlava“ prostire se na ribolovnim vodama vodotokova reka: Dunava (od ušća Nere u Dunav na 1075. km do granice Nacionalnog parka „Đerdap“ na 1040. km), Peka, Mlave, Resave i svih ostalih pritoka navedenih reka i drugih prirodnih ili veštačkih ribolovnih voda koje su u granicama ribarskog područja, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja.

Granica ribarskog područja polazi od ušća Velike Morave u Dunav i ide na istok desnom obalom Dunava do ušća reke Nere, a zatim nastavlja državnom granicom do administrativne granice opštine Kladovo i nastavlja na jug istočnim administrativnim granicama opština Majdanpek, Žagubica i Despotovac. Granica dalje ide na zapad južnim granicama opština Despotovac i Svilajnac do Velike Morave i dalje njenom desnom obalom do početne tačke.

Ribarsko područje „Mlava“ prostire se na teritorijama sledećih jedinica lokalnih samouprava: grad Požarevac, opština Veliko Gradište, opština Golubac, opština Malo Crniće, opština Kučevo, opština Majdanpek, opština Žabari, opština Petrovac, opština Žagubica, opština Svilajnac i opština Despotovac.

Ribarsko područje „Mlava“ koristi se za rekreativni ribolov, osim ribolovnih voda reke Dunav koje se mogu koristiti i za privredni ribolov.

Rukovodilac Odeljenja za ribarstvo Petar Nećak 064/815-5003
Rukovodilac Službe za lovstvo i ribarstvo u ŠG „Severni Kučaj“Stručno lice na RP „Mlava“

Željko Stoisavljević

064/815-5107

Alan Koljukaj

064/856-3295

Ribočuvarska služba na ribarskom području „Mlava“

Redni brojIme i prezime ribočuvaraKontakt telefon
SEKTOR I: Dunav i Srebrno jezero
1.Bogdan Mašić064/856-3281
2.Mihailo Sekulić064/856-3244
3.Dragan Todorović064/856-3246
4.Vićentije Bulutić064/856-3273
SEKTOR II: Gornji tok Peka
5.Dejan Badrkić064/856-3230
SEKTOR III: Donji tok Peka
6.Goran Babić062/836-6835
SEKTOR VI: Donji tok Mlave
7.Saša Knežević064/411-3535
8.Milan Šumonja064/856-3260
SEKTOR V: Srednji tok Mlave
9.Vaskrsije Rakita064/856-3257
10.Zoran Milenković064/856-5340
SEKTOR IV: Gornji tok Mlave i Resava
11.Dragan Stepanović060/764-3645
12.Goran Milenković064/856-3967

Tokom važenja Programa upravljanja RP Mlava, u periodu 2017 – 2026. godina, na snazi je ograničenje dnevnog ulova ribolovaca, kao u tabeli:

Ribolovne vrste
Dnevni ulov
Sve alohtone vrste
Neograničeno
Ulov autohtonih vrsta riba
Ustanovljava se ograničenje mase dnevnog ulova rekreativnih ribolovaca na maksimalno 5 kg za ulov svih autohtonih vrsta riba
šaran, štuka, som, smuđ, bucov, rečna mrenamaksimalno 3 komada u dozvoljenoj lovnoj veličini zbirno
plotica, skobalj, mrena, klen, deverika, jaz, crvenperka, bodorka, nosara, kesega, krupatica, grgečmaksimalno 10 komada u dozvoljenoj lovnoj veličini zbirno
Kada jedan ulovljen primerak prelazi masu od 5 kg, za sve autohtone vrste riba, ne važi ograničenje dnevnog ulova u komadima, već će se u takvim slučajevima smatra da je ispunjen maksimalan dnevni ulov u masi

Ribolov na potočnu pastrmku može se obavljati samo tehnikom mušičarenja i isključivo na veštački mamac (različite vrste veštačkih mušica) i samo po principu „ulovi pa pusti”.

Tokom perioda važenja programa (2017 – 2026) na ribarskom području „Mlava“ sprovodićemo i sledeće mere zaštite ribljeg fonda:

– podsticanje neograničenog ribolova alohtonih vrsta riba u svim ribolovnim vodama ribarskog područja (podrazumeva se upotreba zakonski dozvoljenih alata i tehnika), a posebno na malim akumulacijama Smoljinac, Zaova i na Srebrnom jezeru;

– kontrola zabrane ribolova vrsta koje su trajno ili privremeno (u vreme mresta) zabranjene za ribolov;

– dozvoljen je rekreativni ribolov noću (21:00 – 03:00 č u letnjem računanju vremena) na lokacijama: Srebrno jezero na uređenom delu obale, uvala „Marina“ kod Srebrnog jezera, desna obala Dunava od uvale „Marina“ do špica solane u Velikom Gradištu, uređena obala Dunava 2 km uzvodno od ulaska u Golubac do kraja uređene obale i na Mlavi (Topla Mlava) od „Brbora“- mosta u Drmnu do ušća u Dunav;

– zabranjuje se upotreba čamaca za rekreativni ribolov na području tzv. „Tople Mlave“;

– na području „Tople Mlave“ (od „Brbora“ – mosta u Drmnu do ušća u Dunav), u periodu pred i za vreme mresta ciprinidnih vrsta (od 15. marta do 31. maja), zabranjuje se upotreba tehnike dubinskog pecanja – uz pomoć fiksnih ili klizećih otežanja/olova, hranilica i dr. U istom periodu, dozvoljeno je pecanje „na plovak“ i ono se ograničava na upotrebu 1 (jedne) udice po štapu. Prilikom vršenja rekreativnog ribolov uz pomoć plovka zabranjuje se upotreba hranilice i oblaganja otežanja/olova bilo kakvom hranom;

– kontrola potpune zabrane ribolova na posebnim staništima riba na Dunavu (Zatonjski zaliv od 1070. do 1068. km, ušće Tumanske reke od ušća uzvodno i nizvodno u ukupnoj dužini od 1,4 km (1 km + 200 m uzvodno, nizvodno i ka matici reke Dunav i bari Šugavici – delu Kostolačkog dunavca), kao i na početnom delu Mlave (od izvorišta do ušća Belosavca – ribnjak) i Krupaje (od izvorišta do sportskog terena u selu Milanovac);

– na nizvodnim sektorima na Mlavi (od ušća reke Belosavac do mosta kod Trške crkve) i Krupaji (od sportskog terena u selu Milanovac do ušća u Mlavu) dozvoliće se rekreativni ribolov na veštačke mamce, po principu „uhvati pa pusti“;

– kontrola potpune zabrane rekreativnog ribolova iz čamca i upotrebe sonara kao pomoćnog sredstva pri vršenju rekreativnog ribolova u uvali „Marina“;

– u uvali „Marina“ na Dunavu kod Srebrnog jezera, ušću Peka i na delu sektora „Dunav i Srebrno jezero“- desna obala Dunava od uvale „Marina“ do špica Solane u Velikom Gradištu tokom važenja Programa, zabranjena je upotreba stajaćih, povlačećih i poklapajućih mrežarskih, udičarskih i samolovnih alata pri obavljanju privrednog ribolova.

Prilikom vršenja privrednog ribolova, ribari su u obavezi da poštuju zakonske i podzakonske odredbe koje se odnose na dozvoljene tehnike, sredstva i alate koji se koriste u privrednom ribolovu, kao i dodatne režime zaštite propisane planskim dokumentima (Programom upravljanja i Godišnjim programom upravljanja RP Mlava).

Tokom perioda važenja programa (2017-2026. godina) na ribarskom području „Mlava“ sprovodiće se sledeće mere zaštite ribljeg fonda:

– podsticanje neograničenog ribolova alohtonih vrsta riba u svim ribolovnim vodama ribarskog područja (podrazumeva se upotreba zakonski dozvoljenih alata i tehnika);

– kontrola zabrane ribolova vrsta koje su trajno ili privremeno (u vreme mresta) zabranjene za ribolov;

– kontrola potpune zabrane ribolova na posebnim staništima riba na Dunavu (Zatonjski zaliv od 1070. do 1068. km, ušće Tumanske reke od ušća uzvodno i nizvodno u ukupnoj dužini od 1,4 km (1 km + 200 m uzvodno, nizvodno i ka matici reke Dunav i bari Šugavici – delu Kostolačkog dunavca);

– u uvali „Marina“ na Dunavu kod Srebrnog jezera, ušću Peka i na delu sektora „Dunav i Srebrno jezero“ – desna obala Dunava od uvale „Marina“ do špica Solane u Velikom Gradištu tokom važenja Programa, zabranjena je upotreba stajaćih, povlačećih i poklapajućih mrežarskih, udičarskih i samolovnih alata pri obavljanju privrednog ribolova;

– u toku jednog dana alas može da koristi najviše 30 pojedinačnih alata. Svi stajaći mrežarski alati moraju biti izvađeni iz vode svakoga dana do 08:00 časova ujutru, osim bubnjeva koji moraju biti vidno obeleženi i to štapom koji mora da viri iz vode najmanje 10 cm. Na svakom alatu mora biti privezana identifikaciona markica ribara i to na kanapu koji je bliži obali ili na uzvodnom vezu alata ukoliko je alat položen paralelno sa obalom, a na bubnjevima na kanapu kojim je alat privezan za štap;

– takođe, povlačeće, poklapajuće i stajaće mreže tokom važenja Programa treba da imaju stranu okaca veću od 40 mm u suvom stanju, odnosno 37 mm u vlažnom stanju, zaključno sa 31.12.2017. godine. Od 01.01.2018. godine stupa na snagu čl. 3. st. 2, 4. i 5. Pravilnika o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov („Sl.gl. RS“, br. 9/2017), pa će se dozvoljena veličina mrežarskih okaca prilagoditi važećoj regulativi – 50 mm u suvom i 46 mm u vlažnom stanju. Samolovni alati koji se koriste za lov riba potapanjem (bubnjevi i senkeri) moraju imati maksimalan prečnik najvećeg (prvog) obruča manji od 1,4 m, kao i minimalnu dužinu strane okaca 50 mm pri suvom, odnosno 46 mm pri vlažnom merenju. Senkeri koji se koriste u zimskom periodu (od 01.12. do 01.03.) mogu imati stranu okaca minimum 30 mm pri suvom, odnosno minimum 29 mm pri vlažnom merenju. U periodu 01.04. – 31.05. zabranjena je upotreba stajaćih mrežarskih i samolovnih alata osim senkera na ribarskom području. Udičarski alat – struk se koristi za lov soma i može imati od 10 do 100 udica, shodno zakonskoj regulativi. Ukoliko se koristi živi mamac za mamčenje udica na struku, riba-mamac mora da bude autohtonog porekla.