Ribarsko područje „Dunav“

Ribarsko područje „Dunav“ ustanovljeno na ribolovnim vodama vodotoka reka: Dunav od granice Nacionalnog parka „Đerdap“ 940 km do ušća Timoka 845 km i svih ostalih pritoka navedene reke i drugih prirodnih ili veštačkih ribolovnih voda koje su u granicama ribarskog područja, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja.

Ribarsko područje „Dunav“ prostire se na teritorijama opština: Kladovo, Negotin i Bor. Ovo ribarsko područje koristi se za privredni i rekreativni ribolov, i to ribolovne vode reke Dunav koriste se za privredni ribolov i rekreativni ribolov, a ostale ribolovne vode za rekreativni ribolov.

JP „Srbijašume“ preko šumskog gazdinstva ŠG „Timočke šume“, Boljevac kao korisnik ribolovnih voda ribarskog područja „Dunav“ preuzelo je obavezu kontrole, zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda. Značajne ribolovne vode područja su:

– Reka Dunav (940 – 845 km) sa pritokama. Na delu Dunava između dve brane (Đerdap I i Đerdap II) reka je pod usporom, i predstavlja veliko rečno akumulaciono jezero. Deo Dunava ispod brane Đerdapa II, ima reofilne karakteristike srednjeg toka Dunava;

– Borsko jezero sa pritokama;

– Zlotska reka (vl. Valja Zlotuluj/Valja Zlotuluj).

Osnovna odlika ihtiofaune ribarskog područja „Dunav“ je visoka raznovrsnost i visok nivo autohtonosti.

Rukovodilac Odeljenja za ribarstvo Petar Nećak 064/815-50-03
Rukovodilac Službe za lovstvo i ribarstvo u ŠG „Timočke šume“
Stručno lice na RP „Dunav“

Tomislav Kuljanin

064/856-33-81

Aleksandra Komarnicki-Ćirlić

064/856-45-92

Ribočuvarska služba na ribarskom području „Dunav

Redni brojIme i prezime ribočuvaraKontakt telefon
1.Zoran Brandić, poslovođa064/815-5145
2.Dejan Petrović, ribočuvar064/856-3322
3.Đorđe Stepanović, ribočuvar064/856-3430
4.Milisav Dimitrijević, ribočuvar064/856-3432
5.Dimitrije Bondokić, ribočuvar064/856-3429
6.Nebojša Dačić, ribočuvar064/815-5599
7.Snežana Drugarinović, ribočuvar064/856-3416
8.Zoran Marjanović, ribočuvar064/856-3319

Tehnike ribolova, oprema, alati i vrste mamaca kojima se može loviti na ribolovnim vodama ribarskog područja „Dunav“ sprovodiće se u skladu sa Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda, podzakonskim aktima i programima upravljanja ribarskim područjem.

Dnevni ulov rekreativnih ribolovaca na ribarskom području ostvarivaće se u skladu sa tačkama 6 i 10, Naredbe o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda („Službeni glasnik RS“ br. 56/15) i Programom i to kao u prikazanoj tabeli.

Dnevni ulov rekreativnih ribolovaca na RP „Dunav“

Ribolovne vrste

Dnevni ulov

Sve alohtone vrste ribaNeograničeno za rekreativni i privredni ribolov
Ulov autohtonih vrsta riba
Ustanovljava se ograničenje mase dnevnog ulova rekreativnih ribolovaca na maksimalno 5 kg za ulov svih autohtonih vrsta riba.
šaranmaksimalno 2 komada u dozvoljenoj lovnoj veličini zbirno
štuka, som, smuđ, smuđ kamenjar, sucov, manić

maksimalno 3 komada u dozvoljenoj lovnoj veličini zbirno

plotica, jaz, skobalj, mrena, klen, deverika

maksimalno 10 komada u dozvoljenoj lovnoj veličini zbirno

Kada jedan ulovljen primerak prelazi masu od 5 kg, za sve autohtone vrste riba, ne važi ograničenje dnevnog ulova u komadima, već će se u takvim slučajevima smatra da je ispunjen maksimalan dnevni ulov u masi

Rekreativni ribolov zabranjen je na sledećim lokacijama:

– Ostrvo Brodske prevodnice HE „Đerdap 2“/Pasarela;

– u Kladovu jezera S.R.C. „Jezero“, (oba jezera), koordinate: N: 44.35.452; E: 22.36.449 i N: 44.36.396; E: 22.36.412, izuzev za sportska takmičenja.

Prilikom obavljanja rekreativnog ribolova nije dozvoljena upotreba pomoćne opreme sonara na ribolovnim vodama ribarskog područja „Dunav“.

Na ribolovnim vodama reke Dunav 860 – 863 km(HE „Đerdap 2“ – Luka u Prahovu) rekreativnim ribolovcima zabranjen je ribolov iz čamca.

Dozvoljena je upotreba i ribolov iz čamca na ribolovnim vodama reke Dunav:

– između HE Đerdap 1 i 2 -Dunav, na „jezeru“, između crpne stanice kod HE „Đerdap 1“ i HE „Đerdap 2“ (940 – 863. km);

– na delu ispod brane HE Đerdap 2 rekreativnim ribolovcima.

U Zlotskoj reci sa pritokama i drugim salmonidnim vodama potočna pastrmka može se loviti samo mušičarskim priborom, tehnikom mušičarenja (mamci su različite vrste veštačkih mušica) i to samo po principu „ulovi pa pusti“.

Delovi ovog RP na kojima je zabranjen ili promenjen režim ribolova obeleženi su tablama žute boje.

Na ribarskom području „Dunav” na osnovu svojih ekoloških karakteristika proglašena su posebna staništa riba u sektoru od Male Vrbice do „Đerdapa II”, i to: Balta Mala Vrbica i Korbovska balta.

Balta Mala Vrbica (sve „balte“ – bare u potezu Male Vrbice) – Velika Vrbica nalazi se na ribolovnim vodama reke Dunav u dužini od 1 km + 200 m tj. na (925,9 km – 924,5 km).

Korbovska balta („Korbovske bare“) nalazi se na ribolovnim vodama reke Dunav u dužini od 1,7 km + 200 m tj. na (907,7 km – 909,4 km).

U vidno i propisno obeleženim posebnim staništima riba, zabranjen je svaki oblik ribolova (privredni i rekreativni), kao i bilo kakve druge aktivnosti koje ometaju mrest, razvoj i kretanje riba. U posebnim staništima riba nije dozvoljeno vađenje peska, šljunka, kamenja i panjeva, niti preduzimanje radnji kojima se, narušavanjem ekoloških odlika ribolovnih voda, ugrožava riblji fond.

S obzirom na stanje ribljeg fonda i procenjeni ribolovni pritisak od strane privrednih ribara i rekreativnih ribolovaca na ovom području, može se propisati režim i kvote ribolova koje neće ugrožavati riblji fond i to izražene preko ukupnog broja dozvola koje se mogu prodati privrednim ribarima za sve alate i plus dozvole za bućke i to u količini od:

Vrsta dozvole

svi alati

40 komada

bućka

10 komada

U toku jednog dana privredni ribar može da koristi najviše 30 pojedinačnih alata. Stajaći mrežarski alati koriste se u periodu od 17 časova do 8 časova u periodu letnjeg računanja vremena. Alati kojima se obavlja privredni ribolov moraju biti vidno obeleženi pločicom, koja mora biti lako dostupna za kontrolu.

Nije dozvoljena upotreba svih alata za obavljanje privrednog ribolova na ribolovnim vodama reke Dunav od 863 km do 860 km.

Upotreba mrežarskih alata za privredni ribolov nije dozvoljena na sledećim lokacijama: Dunav 863 – 860. km (HE „Đerdap 2” – Luka u Prahovu); Ušće reke Timoka (50 m uz desnu obalu Dunava i 50 m uz levu obalu Timoka); Vajuga-spomenik palim Rusima uzvodno, nizvodno i prema matici reke u dužini od 200 m; Velesnički zaliv; Milutinovački zaliv; Mesto zvano „Butorke”; Grabovičko polje; Brza Palanka (od špica takmičarske staze do špica fabrike „Termovent“); Ušće Slatinske reke; Zaliv reke Zamne; Ušće Kameničke reke; Ušće kanala Jaseničke reke; Radujevačke bare; Zimovnik u luci „Prahovo“; Sve plavne površine levo i desno od kanala Jaseničke reke; Kladovska marina.

Delovi ovog RP na kojima je zabranjen ili promenjen režim ribolova obeleženi su tablama žute boje.

Upotreba samolovnog alata – senkera za privredni ribolov na ribolovnim vodama RP „Dunav“ zabranjena je u periodu od 01. maja do 15. juna tokom perioda važenja Programa upravljanja u cilju zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda.

Upotreba udičarskog alata – struka za privredni ribolov na ribolovnim vodama RP „Dunav“ zabranjena je u periodu od 01. maja do 15. juna tokom važenja Programa upravljanja u cilju zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda.

Na ribarskom području „Dunav” na osnovu svojih ekoloških karakteristika proglašena su posebna staništa riba u sektoru od Male Vrbice do „Đerdapa II”, i to: Balta Mala Vrbica i Korbovska balta.

Balta Mala Vrbica (sve „balte“ – bare u potezu Male Vrbice) – Velika Vrbica nalazi se na ribolovnim vodama reke Dunav u dužini od 1 km + 200 m tj. na (925,9 km – 924,5 km).

Korbovska balta („Korbovske bare“) nalazi se na ribolovnim vodama reke Dunav u dužini od 1,7 km + 200 m tj. na (907,7 km – 909,4 km).

U vidno i propisno obeleženim posebnim staništima riba, zabranjen je svaki oblik ribolova (privredni i rekreativni), kao i bilo kakve druge aktivnosti koje ometaju mrest, razvoj i kretanje riba.

U posebnim staništima riba nije dozvoljeno vađenje peska, šljunka, kamenja i panjeva, niti preduzimanje radnji kojima se, narušavanjem ekoloških odlika ribolovnih voda, ugrožava riblji fond.