Proizvodnja šumskog semena

Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume“ za proizvodnju kvalitetnog sadnog materijala koristi seme visoke genetske vrednosti, što znači da se za proizvodnju sadnica upotrebljava seme sakupljeno u semenskim objektima (selekcionisano, kvalifikovano i testitirano seme), kao i seme domaćih i lokalnih provenijencija.

Trenutno, u Javnom preduzeću „Srbijašume“ je registrovano 103 selekcionisana semenska objekta, od toga 37 semenskih objekata četinarskih vrsta drveća i 66 semenskih objekata lišćarskih vrsta drveća. Osim izdvajanja prirodnih sastojina za semenske objekte Preduzeće vrši osnivanje semenskih plantaža i to veštačkim putem sadnjom sadnica. Trenutno je registrovana samo jedna semenska plantaža Pančićeve omorike, a poslednjih nekoliko godina osnovano je tri nove semenske plantaže (2 semenske plantaže divlje trešnje i 1 semenska plantaža poljskog jasena), koje će u narednom periodu biti registrovane.

U zavisnosti od obilnosti uroda, fenotipskih odlika vrste drveća, predmeta sakupljanja/berbe (šišarice, plodovi, seme), uslova terena, sakupljanje/branje semena šumskih vrsta drveća organizuje se i sprovodi na sledeće načine:

  1. Sakupljanje uroda sa zemlje;
  2. Sakupljanje uroda iz krošnji oborenih stabala;
  3. Sakupljanje sa dubećih stabala, dohvatanjem sa zemlje;
  4. Sakupljanje uroda sa dubećih stabala – penjanjem na stabla;
  5. Sakupljanje uroda sa nagnutih stabala.

Dorada sakupljenih sočnih ili suvih plodova, odnosno šišarica, a u cilju ekstrakcije semena, vrši se odgovarajućim metodama u samim rasadnicima odnosno u najvećoj meri u moderno tehničko – tehnološki opremljenom Centru za doradu semena šumskih vrsta drveća u Požegi, koji posluje u sklopu ŠG „Užice“ Užice.

Prosečno godišnje, za potrebe proizvodnje šumskog sadnog materijala, kao i za potrebe veštačkog obnavljanja šuma setvom semena, na nivou JP „Srbijašume“ sakupi se između 20.000 – 30.000 kg semena različitih vrsta drveća, a u zavisnosti od obilnosti uroda.