Poziv za saradnju u delatnosti lovnog turizma za lovnu 2020/2021. godinu

JP „Srbijašume“ poziva zainteresovane lovce i pravna lica koja se bave lovnim turizmom na saradnju u oblasti lova i usluga u lovu u lovištima kojima gazduje JP „Srbijašume“, u skladu sa odredbama Zakona o turizmu, Zakona o divljači i lovstvu, Pravilnika o lovu u lovištima „Srbijašume“, kao i donetim cenovnicima i planskim dokumentima za gazdovanje lovištima, i to za lovišta:

 1. „Hrastovača“,
 2. „Kukavica“,
 3. „Šerbetovac-Ožalj-Reštevo“,
 4. „Biser voda-Divan“,
 5. „Šargan“,
 6. „Zlatar-Jadovnik-Dubočica“,
 7. „Golija“,
 8. „Tornik-Čavlovac“,
 9. „Mali Jastrebac“,
 10. „Severni Kučaj“ i
 11. „Cer-Vidojevica“.

Pozivamo zainteresovane da se obrate JP „Srbijašume“ – Turističkoj agenciji i dostave zahtev za saradnju za lovnu 2020/2021. godinu za određeno lovište na mejl booking@srbijasume.rs, najkasnije do ponedeljka 27.04.2020. godine do 12 časova.

Na osnovu podnetog zahteva za saradnju, stručna služba – Turistička agencija JP „Srbijašume“ će zainteresovanima (potencijalnim korisnicima usluga) dostaviti Cenovnik ulovljene divljači i usluga u lovu za lovnu 2020/2021. godinu u lovištima JP „Srbijašume“ i godišnji plan turističkog odstrela za određeno lovište, sa vrednošću planiranog odstrela.

Potencijalni korisnik usluga, na osnovu dostavljenog Cenovnika ulovljene divljači i usluga u lovu za lovnu 2020/2021. u lovištima Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume“ i godišnjeg plana turističkog odstrela za određeno lovište, sa vrednošću planiranog odstrela, dostavlja Turističkoj agenciji JP „Srbijašume“ ponudu o visini avansa koji je spreman da uplati (minimum 50% vrednosti planiranog odstrela), najkasnije do srede 29.04.2020. godine do 12 časova.

Na osnovu dostavljene ponude o visini avansa koji je potencijalni korisnik usluga spreman da uplati, JP „Srbijašume“ će doneti odluku o dodeli ugovora o odstrelu divljači i uslugama u lovu po sledećim kriterijumima:

U slučaju da se javi veći broj zainteresovanih za jedno lovište, prednost pri dodeli ugovora će imati ponuđač koji ponudi veći procenat avansnog plaćanja.

U slučaju istog ponuđenog procenta avansnog plaćanja od strane više ponuđača, prednost pri dodeli ugovora će imati ponuđač koji je prethodne lovne godine imao zaključen ugovor o odstrelu divljači i uslugama u lovu sa JP „Srbijašume“ za predmetno lovište.

U slučaju da prethodni kriterijumi ne mogu da kvalifikuju najpovoljnijeg ponuđača, prednost će imati ponuđač koji je prvi dostavio ponudu.

Turistička agencija JP „Srbijašume“ će zainteresovane ponuđače obavestiti o dostavljenim ponudama i ponuđaču sa najpovoljnijom ponudom dostaviti predlog ugovora o odstrelu divljači i uslugama u lovu i pozvati ga da izvrši uplatu ponuđenog avansa u roku od 5 dana, na depozitni račun JP „Srbijašume“.

U slučaju da najpovoljniji ponuđač ne izvrši uplatu u roku od 5 dana od poziva, JP „Srbijašume“ će pozvati sledećeg najpovoljnijeg ponuđača da izvrši uplatu ponuđenog avansa.

Nakon izvršene uplate, JP „Srbijašume“ će potpisati ugovor o odstrelu divljači i uslugama u lovu sa korisnikom usluga.

JP „Srbijašume“

Turistička agencija