Ugovaranje prodaje

JAVNI POZIV ZA UGOVARANJE PRODAJE DRVNIH SORTIMENATA ZA 2021. GODINU

Poslovnom politikom Javnog preduzeća „Srbijašume“ za 2021. godinu predviđeno je sklapanje ugovora o prodaji trupaca: bukve, topole, jele-smrče, hrasta i ostalih vrsta, ostalog tehničkog drveta (rudničko drvo, stubovi za vodove i dr.) za isporuku na paritetu šumsko-kamionski put i glavno stovarište, kao i  ogrevnog drveta, drveta za drvene ploče i celuloznog drveta za isporuku na paritetu šumsko-kamionski put, za period od 01.01. do 31.12.2021. godine.

Potpisivanje ugovora sa kupcima za isporuku trupaca: bukve, topole, jele-smrče, hrasta i ostalih vrsta, ostalog tehničkog drveta (rudničko drvo, stubovi za vodove i dr.), ogrevnog drveta, drveta za drvene ploče i celuloznog drveta za period od 01.01. do 31.12.2021.godine,  obaviće se u periodu od10. do26.decembra2020. godine.

A)Sa kupcima koji kupuju drvne sortimente,  u skladu sa novousvojenim merama Vlade Republike Srbije za suzbijanje pandemije SARS COV2, tj. bolešću COVID 19 čija primena počinje  24.11.2020.godine, način ugovaranja za 2021. godinu JP „Srbijašume“ usklađuje sa istim. Kupci će blagovremeno, a najkasnije do 10.12.2020. godine, biti obavešteni o MESTU I NAČINU POTPISIVANJA UGOVORA KOJI ĆE BITI USKLAĐEN SA MERAMA VLADE REPUBLIKE SRBIJE DONEŠENE ISKLJUČIVO U CILJU OČUVANJU ŽIVOTA I ZDRAVLJA GRAĐANA.

Zainteresovani kupci dužni su da podnesu ZAHTEV ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O ISPORUCI DRVNIH SORTIMENATA iIZJAVUKUPCA, na obrascima koji se nalaze u prilogu ovog poziva i isti se mogu preuzeti u svakom šumskom gazdinstvu i na sajtu JP „Srbijašume“ Beograd www.srbijasume.rs

Popunjeni i overeni obrasci ZAHTEVA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O ISPORUCI DRVNIH SORTIMENATA i IZJAVE KUPCA O PRIHVATANJU USLOVA IZ JAVNOG POZIVA dostavljju se Sektoru za komercijalne poslove u Generalnoj direkciji isključivo poštom na adresi Bulevar Mihajla Pupina broj 113, 11070 Novi Beograd.

U razmatranje će se uzeti zahtevi koji stignu ili su poslati poštom na navedenu adresu do 10.12.2020. godine.

Svi Kupci koji potpisuju ugovor o prodaji drvnih sortimenata sa JP „Srbijašume“ po ovom Javnom pozivu dužni su da dostave sledeća dokumenta:

 • Izvod o registraciji od Agencije za privredne registre (može i sa sajta APR-a), ne može biti stariji više od deset dana od dana potpisivanja ugovora, kojim dokazuje osnovnu delatnost, odnosno da je registrovan za obavljanje delatnosti prerade drveta i zakonskog zastupnika;
 • OP obrazac lica ovlašćenih za zastupanje privrednog subjekta (overena kopija);
 • Dokaz o vlasništvu proizvodnog pogona za preradu drveta (vlasnički list) ili ugovor o zakupu pogona za preradu drveta (overene kopije) i
 • Potvrdu od NBS da račun preduzeća nije bio u blokadi za poslednjih šest meseci (može i sa sajta NBS-a).

Kupci koji su u 2020. godini imali zaključen ugovor o isporuci drvnih sortimenata sa JP „Srbijašume“, pre zaključenja novog ugovora dužni su da izmire sve dospele obaveze i da, po potrebi dostave odgovarajući dokaz.

Svi kupci po potpisanim ugovorima su dužni da dostave odgovarajuća sredstva finansijskog obezbeđenja u zavisnosti od izabranog načina plaćanja koji je naveden u zahtevu.

 Za trupce bukve Kupci imaju mogućnost da odaberu jedan od tri ponuđena načina plaćanja, i to:

a)  avansnim uplatama, uz obavezu da prilikom potpisivanja ugovora dostavi dve  registrovane solo menice sa meničnim ovlašćenjima i na dan registracije menica overenu kopiju kartona deponovanih potpisakod poslovne banke;  ili

(b) virmanskom uplatom u roku do 30 dana od dana preuzimanja trupaca, uz bankarsku garanciju koja pokriva vrednost najveće ugovorene jednomesečne isporuke i sa rokom važnosti do 10.02.2022. godine; ili

(v) virmanskom uplatom u roku do 45 dana od dana preuzimanja trupaca, uz bankarsku garanciju koja pokriva vrednost najveće ugovorene dvomesečne isporuke i sa rokom važnosti do 25.02.2022. godine.

Za trupce topole, jele-smrče, hrasta i ostalih vrsta Kupci imaju mogućnost da odaberu jedan od dva ponuđena načina plaćanja, i to:

a) avansnim uplatama, uz obavezu da prilikom potpisivanja ugovora dostavi dve  registrovane solo menice sa meničnim ovlašćenjima i na dan registracije menica overenu kopiju kartona deponovanih potpisakod poslovne banke; ili

(b) virmanskom uplatom u roku do 30 dana od dana preuzimanja trupaca, uz bankarsku garanciju koja pokriva vrednost najveće ugovorene jednomesečne isporuke i sa rokom važnosti do 10.02. 2022. godine.

Za ostalo tehničko drvo (rudničko drvo, stubovi za vodove i dr.), ogrevno drvo, drvo za drvene ploče i celulozno drvo Kupci imaju mogućnost da odaberu jedan od dva ponuđena načina plaćanja, i to:

a) avansnim uplatama, uz obavezu da prilikom potpisivanja ugovora dostavi dve  registrovane solo menice sa meničnim ovlašćenjima i na dan registracije menica overenu kopiju kartona deponovanih potpisakod poslovne banke;  ili

(b) virmanskom uplatom u roku do 30 dana od dana preuzimanja-isporuke, uz bankarsku garanciju koja pokriva vrednost najveće ugovorene jednomesečne isporuke i sa rokom važnosti do 10.02. 2022. godine.

Kriterijumi za izbor kupaca zasnivaju se na sledećim elementima:

1)  Da li ima instalirane sopstvene drvoprerađivačke kapacitete;

2)  Faze prerade koje obavlja, odnosno stepen obrade;

3)  Minula saradnja (poštovanje dosadašnjih ugovornih obaveza);

4)  Učešće u licitacionim postupcima prodaje trupaca i

5)  Geografska pripadnost i stepen razvijenosti opštine u kojoj se nalazi sedište Kupca, odnosno pogoni za preradu sa većinskim brojem zaposlenih.

Prilikom raspodele sirovine, odnosno drvnih sortimenata-tehničkog drveta po podnetim zahtevima kupaca, čija je količina planirana za proizvodnju u  2021. godini, prioritet će se dati kupcima finalistima.

A) Količina tehničkog drveta raspoređivaće se, kupcima u zavisnosti od proizvoda koji izrađuju, i to po sledećem redosledu:

 1. nameštaj od masiva (stolovi, stolice, kreveti, komode, kuhinje, dečiji nameštaj i sl.);
 2. furnir, parket i podne obloge (parket, brodski pod i sl.);
 3. građevinsku stolariju (prozori i vrata);
 4. drvene montažne kuće;
 5. masivne ploče;
 6. elemente za izradu nameštaja od masiva;
 7. rezanu građu (grede, daske, letve i sl.);
 8. drvenu ambalažu (palete, gajbice i sl.).

B) Količina prostornog – ogrevnog drveta raspoređivaće se kupcima po sledećem redosledu:

 1. lokalno stanovništvo za sopstvene potrebe, udruženja penzionera, sindikati, državne i lokalne ustanove;
 2. industrijska preduzeća čiji je proces proizvodnje uslovljen snabdevanjem ogrevnim drvetom;
 3. proizvođači ploča na bazi drveta (iverice, vlaknatice i dr.);
 4. proizvođači drvnog peleta i briketa i
 5. trgovci-kupovina za dalju prodaju.

JP „Srbijašume“ zadržavaju pravo provere tačnosti podataka iz podnetih zahteva kupaca o vrsti proizvodnje i stepenu finalizacije drvne sirovine (kontrolom pogona na licu mesta) nakon potpisivanja ugovora. U slučaju da se utvrdi da podaci o vrsti proizvodnje i stepenu finalizacije drvne sirovine nisu tačni JP „Srbijašume“ će jednostrano raskinuti ugovor i drvnu sirovinu ponuditi drugim kupcima.

Pozivaju se privredna društva i preduzetnici koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva da dostave zahteve za nabavku sirovine, odnosno zahteve za zaključenje ugovora o kupoprodaji drvnih sortimenata, na adresu Javnog prduzeća „Srbijašume“, Bulevar Mihajla Pupina 113, 11070 Novi Beograd.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici www.srbijasume.rs, dostavlja šumskim gazdinstvima, ističe na oglasnoj tabli JP-a i oglasnim tablama šumskih gazdinstava.

Beograd, novembar 2020. godine

JP „SRBIJAŠUME“

SEKTOR ZA KOMERCIJALNE POSLOVE

IZVRŠNI DIREKTOR

Jovan Čorbić, dipl.inž.šum.