Уговарање продаје

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УГОВАРАЊЕ ПРОДАЈЕ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА

       ЗА 2024. ГОДИНУ

Пословном политиком Јавног предузећа „Србијашуме“ за 2024. годину предвиђено је склапање уговора о продаји трупаца: букве, тополе, јеле-смрче, храста и осталих врста, осталог техничког дрвета (рудничко дрво, стубови за водове и др.) за испоруку на паритету шумски пут и главно стовариште, као и огревног дрвета, дрвета за дрвене плоче и целулозног дрвета за испоруку на паритету шумски пут, за период од 01.01. до 31.12.2024. године.

Потписивање уговора са купцима за испоруку трупаца: букве, тополе, јеле-смрче, храста и осталих врста, осталог техничког дрвета (рудничко дрво, стубови за водове и др.), огревног дрвета, дрвета за дрвене плоче и целулозног дрвета за период од 01.01. до 31.12.2024. године,  обавиће се у периоду од 27. новембра до 20. децембра 2023. године.

Заинтересовани купци дужни су да поднесу ЗАХТЕВ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА и ИЗЈАВУ КУПЦА, на обрасцима који се налазе у прилогу овог позива и исти се могу преузети у сваком шумском газдинству и на сајту ЈП „Србијашуме“ Београд www.srbijasume.rs.

Попуњени и оверени обрасци ЗАХТЕВА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА и ИЗЈАВЕ КУПЦА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА достављају се Сектору за комерцијалне послове у Генералној дирекцији искључиво поштом на адресу Булевар Михајла Пупина број 113, 11070 Нови Београд.

У разматрање ће се узети захтеви који стигну или су послати поштом на адресу ЈП „Србијашуме“, Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд, до 24.11.2023. године. Захтеви који стигну на адресу након 24.11.2023. године узимаће се у разматрање у току пословне 2024. године уколико се појаве расположиве количине за продају.

Сви Купци који потписују уговор о продаји дрвних сортимената са ЈП „Србијашуме“ по овом Јавном позиву дужни су да доставе следећа документа:

 1. Извод о регистрацији од Агенције за привредне регистре (може и са сајта АПР-а), не може бити старији више од десет дана од дана потписивања уговора, којим доказује основну делатност, односно да је регистрован за обављање делатности прераде дрвета и законског заступника;
 2. OП образац лица овлашћених за заступање привредног субјекта (оверена копија);
 3. Доказ о власништву производног погона за прераду дрвета (власнички лист, може и са сајта еКатастра непокретности) или уговор о закупу погона за прераду дрвета (оверене копије) и
 4. Потврду од НБС да рачун предузећа није био у блокади за последњих шест месеци (може и са сајта НБС-а).

Купци који су у 2023. години имали закључен уговор о испоруци дрвних сортимената са ЈП „Србијашуме“, пре закључења новог уговора дужни су да измире све доспеле обавезе и да, по потреби доставе одговарајући доказ.

Сви купци по потписаним уговорима су дужни да доставе одговарајућа средства финансијског обезбеђења у зависности од изабраног начина плаћања који је наведен у захтеву.

За трупце букве Купци имају могућност да одаберу један од три понуђена начина плаћања, и то:

(а) авансним уплатама, уз обавезу да приликом потписивања уговора доставе две  регистроване соло менице са меничним овлашћењима и на дан регистрације меница оверену копију картона депонованих потписа код пословне банке;  или

(б) вирманском уплатом у року до 30 дана од дана преузимања трупаца, уз банкарску гаранцију која покрива вредност највеће уговорене једномесечне испоруке и са роком важности до 10.02.2025. године; или

(в) вирманском уплатом у року до 45 дана од дана преузимања трупаца, уз банкарску гаранцију која покрива вредност највеће уговорене једноипомесечне испоруке и са роком важности до 25.02.2025. године.

За трупце тополе, јеле-смрче, храста и осталих врста Купци имају могућност да одаберу један од два понуђена начина плаћања, и то:

(а) авансним уплатама, уз обавезу да приликом потписивања уговора доставе две  регистроване соло менице са меничним овлашћењима и на дан регистрације меница оверену копију картона депонованих потписа код пословне банке; или

(б) вирманском уплатом у року до 30 дана од дана преузимања трупаца, уз банкарску гаранцију која покрива вредност највеће уговорене једномесечне испоруке и са роком важности до 10.02.2025. године.

За остало техничко дрво (рудничко дрво, стубови за водове и др.), огревно дрво, дрво за дрвене плоче и целулозно дрво Купци имају могућност да одаберу један од два понуђена начина плаћања, и то:

(а) авансним уплатама, уз обавезу да приликом потписивања уговора доставе две  регистроване соло менице са меничним овлашћењима и на дан регистрације меница оверену копију картона депонованих потписа код пословне банке;  или

(б) вирманском уплатом у року до 30 дана од дана преузимања-испоруке, уз банкарску гаранцију која покрива вредност највеће уговорене једномесечне испоруке и са роком важности до 10.02.2025. године.

Критеријуми за избор купаца заснивају се на следећим елементима:

1)  Да ли има инсталиране сопствене дрвопрерађивачке капацитете;

2)  Фазе прераде које обавља, односно степен обраде;

3)  Минула сарадња (поштовање досадашњих уговорних обавеза);

4)  Учешће у лицитационим поступцима продаје трупаца и

5)  Географска припадност и степен развијености општине у којој се налази седиште Купца, односно погони за прерaду са већинским бројем запослених.

У случају приближних критеријума купаца, предност се може дати купцима који поседују валидан FSC™ сертификат.

Приликом расподеле сировине, односно дрвних сортимената-техничког дрвета по поднетим захтевима купаца, чија је количина планирана за производњу у 2024. години, приоритет ће се дати купцима финалистима.

A) Количина техничког дрвета распоређиваће се, купцима у зависности од производа који израђују, и то по следећем редоследу:

 1. намештај од масива (столови, столице, кревети, комоде, кухиње, дечији намештај и сл.);
 2. фурнир, паркет и подне облоге (паркет, бродски под и сл.);
 3. грађевинску столарију (прозори и врата);
 4. дрвене монтажне куће;
 5. масивне плоче;
 6. елементе за израду намештаја од масива;
 7. резану грађу (греде, даске, летве и сл.);
 8. дрвену амбалажу (палете, гајбице и сл.).

Б) Kоличина просторног – огревног дрвета распоређиваће се купцима по следећем редоследу:

 1. локално становништво за сопствене потребе, удружења пензионера, синдикати, државне и локалне установе;
 2. индустријска предузећа чији је процес производње условљен снабдевањем огревним дрветом;
 3. произвођачи плоча на бази дрветa (иверице, влакнатице и др.);
 4. произвођачи дрвног пелета и брикета и
 5. трговци-куповина за даљу продају.

ЈП „Србијашуме“ задржава право провере тачности података из поднетих захтева купаца о врсти производње и степену финализације дрвне сировине (контролом погона на лицу места) након потписивања уговора. У случају да се утврди да подаци о врсти производње и степену финализације дрвне сировине нису тачни ЈП „Србијашуме“ ће једнострано раскинути уговор и дрвну сировину понудити другим купцима.

Позивају се привредна друштва и предузетници који испуњавају услове из Јавног позива да доставе захтеве за набавку сировине, односно захтеве за закључење уговора о купопродаји дрвних сортимената, на адресу Јавног предузећа „Србијашуме“, Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд.

Јавни позив се објављује на интернет страници www.srbijasume.rs, доставља шумским газдинствима, истиче на огласној табли ЈП-а и огласним таблама шумских газдинстава.

Београд, новембар 2023. године

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“

СЕКТОР ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

др Зоран Максимовић, дипл.инж.шум.